ประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Main Article Content

ชำนาญ ชูรัตน์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุงจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และ 3.เพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง โดยทำการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 396 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างผู้ที่มารับบริการในช่วง สิงหาคม – ธันวาคม 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.83 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ ด้านบริการ ( X = 3.89) รอลงมาคือสภาพแวดล้อมภายนอก ( X = 3.86 ) ด้านประชาประชาสัมพันธ์ ( X = 3.83 ) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ( X = 3.71 )
การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พบว่าประชาชนที่มีอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีทัศนคติไม่ต่างกัน แต่ประชาชนที่มีสิทธิการรักษาเบิกจ่ายตรงและประกันสังคมมีทัศคติในประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุงแตกต่างกัน
ปัญหาและอุปสรรคต่อการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง คือ เจ้าหน้าที่ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการบริการ เอกสสารอธิบายขั้นตอนการให้บริการในด้านต่างๆยังไม่เพียงพอ ระยะเวลาในการรอคอยนาน สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ สถานที่สำหรับการนั่งรอของญาติไม่เพียงพอ ห้องน้ำไม่สะอาด
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้านเจ้าหน้าที่ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความรักในงานบริการ ลดระยะเวลาในการรอคอยในการให้บริการแต่ละขั้นตอน ด้านอาการสถานที่ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของห้องน้ำ สถานที่จอดรถ ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มสื่อในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการในแผนกต่างแก่ผู้รับบริการ


ABSTRACT
This research has the objectives to 1) study the effective in service operation of service of Phatthalung hospital ,Muang District,phatthalung.2) study the effectiveness of personal factor classification by demographic factor in service operation and 3) investigate the proplem ,barrier,and provide the suggestion on the provision of service of Phatthalung hospital ,Muang district, Phatthalung Province.This is research was conducted by using the survey research methodology . The data were collected by questionnaire.The sampling is 396 persons who came to receive the service from Phatthalung hospital,Muang District,Phatthalung Province.
The data analysis was conducted by utilizing the program designed for social science research.The analysis for personal data is done by statistics such as mean ( X ), percentage , average , and standard deviation ( S.D.).T-test was used to test the average difference between two group and F-test by one way analysis for variance ( One-way ANOVA) was used to test the difference between of average value from three or more group. The significant was determined at 0.05. The collected data from open ended questions was analyzed by Content Analysis Technic.
The findings of this study are as follows :
The study found the overall level of the Effectiveness is at high level ( X=3.83). When considering in each aspect,most of them are at high level, which are ( X = 3.89) for services aspect.
( X = 3.86) for external environment aspect. However,in an aspect of internal environment the level lessness than othersides but the level is high the same , namely ( X =3.71)
The comparison of the level of the Effectiveness by personal factor found that the right to medical care difference has statistically influenced of the effectiveness whereas age , sex, education level, occupation and income factor make no difference.
Regarding the problem or barrier of the provision of service of Phattjalung hospital, Muang district, Phatthalung Province, in term of the officials,the officials do not have enough of human relation and service mind, the document explaning the process of each aspect of service is not enough, have waiting time of service. in term of venue,the parking has not enough, the toilet do not clening.
And the suggestions towards the service of Phatthalung hospital, Muang district, Phatthalung Province are that the officials should build up their service mind, there should have document for explaning of service in department ,in term of the venue, there should increase parking and cleaning the toilet room.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย