การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Main Article Content

ฉันทนา ปาปัดถา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารและการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.67 และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร้อยละ 47.00 นักศึกษามีการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก โดยรับรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคล สื่อโฆษณา และจากสื่อสิ่งพิมพ์ และนักศึกษามีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเนื้อหามีประโยชน์


ABSTRACT
The purposes of the research were to study information perception and information exposure through public relations of students’ faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The data were collected by using questionnaires sampling from 300 students. Data analysis employed frequency, percentage, arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.). The results of study showed that: The most gender was female (51.67%) and department of multimedia technology (47.00%). Students had information perception was in high levels including individual, advertising media, and printed media. Students had information exposure was in high levels. Public relations media of the Faculty of Mass Communication Technology appreciated easy, conveniently, quickly to access information.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย