การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

Main Article Content

สุชน ทิพย์ทิพากร
จิราวรรณ คงคล้าย
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

Abstract

บทคัดย่อ

          บทความนี้ใช้การศึกษาและการวิเคราะห์บนพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสามารถรักษาความอยู่รอดในระยะยาว เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ SMEs มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรขององค์การที่ขาดแคลนกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่พร้อมซึ่งระบบการบริหารงาน เงินทุน และความพร้อมด้านบุคลากร ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงต้องใช้กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว โดยกลยุทธ์ดังกล่าวต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและบริบทของการดำเนินธุรกิจ SMEs ในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลักษณะเฉพาะขององค์การ และความสามารถขององค์การ

 

ABSTRACT

          This paper applied the studies and analysis based on the thoughts and theories of Human Resource Management of SMEs with the objectives to guide SMEs entrepreneurs in creating competiveness and maintaining long-term survivability. Since operating SMEs business has limitation in resource deficiency comparing with large corporations with existing management system, capitals, and personnel, SMEs entrepreneurs have to employ Human Resource Management strategies fit with their business environment and context of SMEs business operations in 4 aspects such as fit with organizational strategies, fit with environment, fit with organizational personality, and fit with organizational capabilities.

Article Details

Section
Academic Article