การรักษาคนเก่งโดยการให้รางวัล

Main Article Content

พฤกษ์ สุพรรณาลัย
จิราวรรณ คงคล้าย
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่อง การรักษาคนเก่งโดยการให้รางวัลมีวัตถุประสงค์ 3ประการคือ 1) ศึกษาและอธิบายรูปแบบการจัดการคนเก่ง   2) ศึกษาความหมายและรูปแบบของรางวัลตลอดจนศึกษาวิเคราะห์การให้รางวัลที่มีผลในการรักษาคนเก่งจากแนวคิดและหลักฐานเชิงประจักษ์ และ 3) เสนอแนะการประยุกต์ใช้รางวัลกับการจัดการคนเก่งเพื่อให้สามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์การโดยการศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคนเก่ง การรักษาคนเก่ง และการให้รางวัล เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความสำคัญของการรักษาคนเก่งผ่านการให้รางวัล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่องค์การจะต้องรับรู้ถึงความสำคัญของรางวัลและเข้าใจถึงความต้องการของคนเก่ง ดังนั้น เพื่อจัดสรรรางวัลให้ตรงกับความต้องการและสามารถรักษาคนเก่งให้อยากร่วมงานกับองค์การต่อไปจึงมีข้อเสนอแนะในการรักษาคนเก่งโดยจากให้รางวัลไว้ 5 ประเด็นคือ การจ้างงานแบบยืดหยุ่น การวางแผนอาชีพให้คนเก่ง การให้รางวัลแบบระยะสั้น การมอบหมายงานที่ท้าทายและการวางแผนการพัฒนาคนเก่ง

ABSTRACT


This article in topic using reward to retention talent has 3 aim follows 1) to investigate and explain talent management form. 2) to study meant and form of rewards including analyst to rewarding which effecting to talent retention through literature review and approaches review and from empirical evidences & 3) to provide guidance to applying properly rewarding form over talent to retain them with the organization by study, analyst and review literature and approaches of talent management (TM), retention to talent and rewarding to talent to understanding and able to analyze the keys of retention to talent via rewarding which is necessary to organization to get perceived in how is it important and fathom regarding to what is requirements of talent to provide the reward to meet their expectation and bring to readiness and has willing and effort to keep working to organization. Hence, suggestion to using reward to retention talent have been arranging by 5 topics respectively follows: flexibility employment, career path, short term incentive, challenging assignment and development plan.


 

 

Article Details

Section
Academic Article