การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

Main Article Content

ดวงตา สราญรมย์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำขยะจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดค่าฝังกลบขยะ ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณขยะที่ฝังกลบ ทั้งสิ้น 137,600 ตันต่อปี และเสียงบประมาณในการฝังกลบขยะ ประมาณ 500 บาทต่อตัน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดขยะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน จึงเลือกรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 7.35 MWe ซึ่งมีกำลังการผลิต 31 ตันต่อชั่วโมง ต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง  565,670,612.50 บาท และค่าการดำเนินงานและบุคลากรตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 52,166,453 บาท ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะ  56,550,000 บาทต่อปี และเทศบาลนครนนทบุรีจะมีรายได้หลังหักภาษีจากการจำหน่ายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 2,962,297,150.84 บาท ทั้งนี้ได้ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของโครงการ (NPV) เท่ากับ 680,536,577 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 25.33 เปอร์เซ็นต์ และมีระยะเวลาคืนทุน (DPB) เท่ากับ 5 ปี 2 เดือน แสดงว่าโครงการโรงสร้างไฟฟ้าพลังงานจากขยะ มีความน่าลงทุนในโครงการ

ABSTRACT


This paper is a study to assess the cost of generating electricity from waste investment in Nonthaburi Municipality. To be used for the benefit of waste and saving cost landfill. Which a waste landfill of 137,600 tons per year and the budget for the landfill, about 500 baht per ton. Researchers have studied the technology used in the garbage disposal to get a worthwhile return on investment. Then choose a size 7.35 MWe power plant, which has a capacity of 31 tons per hour. The total cost of construction 565,670,612.50 baht and the implementation and maintenance of all life projects 52,166,453 baht, which can reduce the cost of landfill throughout the project life 56,550,000 baht per year and Nonthaburi municipality, is revenue after tax from power plant throughout the project life 2,962,297,150.84 baht. We have estimated the cost of investing in the economics of generating power from waste. The net present value of the project (NPV) amount 680,536,577 baht with internal rate of return (IRR) amount 25.33 percent and the discounted payback period (DPB) amount 5 years and 2 months, indicating that the power from waste this project is feasible.

Article Details

Section
Academic Article