ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Main Article Content

รุ่งอรุณ พรเจริญ
นุชนารถ ผ่องพุฒิ
ทรงสิริ วิชิรานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา จำแนกตามเพศ คณะที่ศึกษา และประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9 คณะที่เข้าร่วมกิจกรรมปีการศึกษา 2557 จำนวน 355 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 27 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

           ผลการวิจัยพบว่า

            1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก (\bar{x}  = 3.92, S.D. = 0.84)

            2. นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยรวมไม่แตกต่างกัน

            3. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แต่ความพึงพอใจที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากรและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ความแตกต่างกัน

            4. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แต่ความพึงพอใจที่มีต่อด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากรและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ความแตกต่างกัน

 

ABSTRACT

           The purposes of this research were to study and to compare first-year students’satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in four aspects including process of student activities, officer/lecturer, facilities and quality of student activities according to gender, faculty of study and type of activities. The samples were 355 first-year students’ at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in the academic year 2014 randomized by stratified sampling. A tool used for data collection was a five rating scale questionnaire containing 27 items with the reliability of .93. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance.

            The findings revealed as follows:

            1. First-year students’ satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in each and overall aspects was at a high level (\bar{x}  = 3.92, S.D. = 0.84)

            2. Male and female student was no different satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in each and overall aspects.

            3. First-year students’ with different faculty of study were difference satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in overall aspects at the level .05 of statistical significance. With regard to each aspect, students’ with different faculty of study were difference satisfaction towards activities on process of student activities and quality of student activities at the level of .05 of statistical significance, but there were no different satisfaction towards activities with different faculty of study in the aspect of facilities and officer/lecturer.

            4. First-year students’ with different type of activities were difference satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in overall aspects at the level .05 of statistical significance. With regard to each aspect, students’ with different type of activities were difference satisfaction towards activities on quality of student activities at the level of .05 of statistical significance, but there were no different satisfaction towards activities with different type of activities in the aspect of process of student activities, facilities and officer/lecturer.

Article Details

Section
Research Article