ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน

Main Article Content

นิพล แสงศรี

Abstract

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยเรื่อง ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงพรรณาเรื่อง ระบบการเงินอิสลามในอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน โดยรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุรอาน อัลหะดีษ เอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นปฐมภูมิ ขั้นทุติยภูมิ และขั้นตติยภูมิ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ตีความหลักฐานอย่างมีระเบียบ สังเคราะห์ และจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย

 ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน อยู่ภายใต้แนวทางศาสนาอิสลาม (กฎชะรีอะฮ์) โดยแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามที่สำคัญได้แก่ อัลกุรอาน (Al-Quran) อัสสุนนะฮ์ (Al-Sunnah) อัลอิจญ์ติฮาด (Al-Ijtihad) และอัลกิยาส (Al-Qiyas) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน  ส่วนใหญ่จะยึดถือแนวทางปฏิบัติของสำนักนิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์ ซึ่งทำให้การทำธุรกิจและลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน แตกต่างจากการทำธุรกิจและลงทุนทั่วไปในหลายประการ เพราะมีข้อห้าม ได้แก่  ดอกเบี้ย  (Al-Riba)  ความเสี่ยง (Al-Khatar)   การพนัน (Al-Qimar) ความผันผวน (Al-Gharar)  และการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนที่ศาสนาห้าม (Haram Bussiness) ขณะที่การประกอบธุรกิจกับมุสลิมในอาเซียนสามารถกระทำได้หลายช่องทาง เช่น การซื้อขายด้วยเงินสด  การซื้อขายด้วยการผ่อนชำระ และการเช่าซื้อ เช่นเดียวกับการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียนสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น มุชาเราะกะฮ์ มุฏอเราะบะฮ์ และมุรอบะหะฮ์ 

 

ABSTRACT

Research article of the business and investment with Muslim in Asean is a descriptive research on the Islamic finance system in Asean was a study on the business and investment with Muslim in Asean, Collecting from al-Qur’ãn, al-Hadith and other miscellaneous documents included primary source, secondary source and tertiary source, achieved, interpretive precedence, historical analysis and divided into several subjects.

The research found that The business and investment with Muslim in Asean was under the tenets of Islam (Shari‘ah  Law), The sources of Islamic law are: al-Quran, al-Sunnah, al-Ijtihad and al-Qiyas, Especially the business and investment with Muslim in Asean will perform majority upheld the practice of the court of Shafe‘ay law, Which makes the business and  investment with Muslim in Asean  differs from the general business and investments in several respects; including interest (Al-Riba), risk (Al-Khatar), gambling (Al-Qimar) fluctuations (Al-Gharar) and business or investment ban religion, While business with Muslim in Asean can carry several channels; cash trading, Installment sales, leasing to  purchase and investment with Muslim in Asean can carry many forms; Musharakah, Mudharabah and Murabahah.

Article Details

Section
Research Article