HR เชิงรุกในยุคของการเปลี่ยนแปลง

Main Article Content

สมพิศ ทองปาน

Abstract

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานขององค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อันได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายของบุคลากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะของงาน และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างความยั่งยืนขององค์การ ในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจดังกล่าว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารบุคลากร ด้วยการใช้แนวปฏิบัติของบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ซึ่งประกอบด้วยการดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูแลใส่ใจและรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพันของบุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง บทความนี้จะได้นำเสนอประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถนำไปใช้ในบริหารบุคลากร เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์การในสถานการณ์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคต

 

ABSTRACT

The rapid change and uncertainty in today’s business environment are driving radical changes to the way organizations work and influence the strategic context for human resource management (HRM). Human resource profession (HR) must prepare to deal with effects of these challenging the changing of business environment including; globalization, workforce diversity, information technology advancement, trends in the nature of work, and social responsibility and corporate sustainability. To meet these challenges, HR must change the way for managing people by focusing on proactive human resources management practices, including talent attraction, human resource development, employee retention and engagement, and change management. This article reveals the anticipated changes taking place in organization and their influence on human resource management practices. Furthermore, the contexts of proactive HRM are carried out through which HR can contribute to manage employee and enhance organization competitiveness to better survive in the challenging world of today and future.

Article Details

Section
Academic Article