ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Main Article Content

อมรรักษ์ สวนชูผล

Abstract

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน 31 คน โดยทำการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x}= 3.78, S.D. = .69)   

2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( \bar{x}= 3.68, S.D. = .74)  

3. บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านโครงสร้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

ABSTRACT

            The purposes of this research were to study opinions and satisfactions of employees towards management development of college of  innovative  management  at  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the Royal Patronage and to compare opinions and satisfactions of employees towards management development of  college  of  innovative  management  at  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage which  were  classified  by  personal factors. The sample used in  this research were 31  employees in  college  of  innovative  management in  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  by purposive sampling. The instrument used for collecting data was questionnaire and the reliability was .88. The statistics utilized in the data analyses were percentage, mean, standard deviation and t-test.

The findings showed as follow :

1. Opinions of employees towards management development of college  of  innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  in overall  aspects  at the high level (\bar{x}= 3.78, S.D. = .69)  

2. Satisfactions of employees towards management development of college  of  innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  in overall  aspects  at the high level. (\bar{x} = 3.68, S.D. = .74)  

3. Employees of  college  of  innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  with the different status had opinions towards management development. The result was not significantly different. Excluding in structure aspect was significantly different at .05 level.

4. Employees of  college  of  innovative  management  in  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  under  the  Royal  Patronage  with the different status had satisfactions towards management development.  The result was not significantly different. Excluding in style aspect was significantly different at .05 level.

Article Details

Section
Research Article