โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

วรรณี สุขสมโสด
ชลิตา ชูเมือง
หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในภาพรวม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( \mu= 4.14, \sigma= 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( \mu= 4.21,\sigma= 0.66) ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( \mu= 4.16, \sigma = 0.68) ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( \mu= 4.14, \sigma= 0.69) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( \mu= 4.04,\sigma = 0.64)

 

ABSTRACT

            The purposes of this research were to develop the basic language program for ASEAN countries on android operating system and to evaluate user’s satisfaction on the basic language program for ASEAN countries on android operating system. The sampling group was 50 students and officers of College of Industrial Technology. 

            The research instruments were the basic language program for ASEAN countries on android operating system and the satisfaction questionnaire of user on the basic language program for ASEAN countries on android operating system. The statistics that used in data analysis were frequency, percentage, means and standard deviation.

          The result of this research showed that assessment of user’s satisfaction on the basic language program for ASEAN countries on android operating system of all the environments, the users have highest satisfied ( \mu= 4.14, \sigma= 0.67). The users have highest satisfied ( \mu= 4.21, \sigma= 0.66) on the functional requirement test. The users have highest satisfied ( \mu= 4.16, \sigma= 0.68) on the functional test. The users have highest satisfied ( \mu= 4.14, \sigma= 0.69) on the usability test. The users have highest satisfied ( \mu= 4.04, \sigma= 0.64) on the security test.

Article Details

Section
Research Article