การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Main Article Content

โสภิดา ท้วมมี
หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน และนักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีประสิทธิภาพ 80.67/84.67   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด

 

ABSTRACT

            The purposes of this research were to develop the e-learning media of engineering and technology management for the students of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok with the required efficiency of 80/80, to compare the learning achievements before and after learning and to study the satisfaction of students with e-learning media of engineering and technology management.

            The sampling consisted of two groups. The first group comprised of five experts in web-based instruction. The second group comprised of sixty students of information and production technology management in the first semester of the academic year 2015.The research instruments were the e-learning media of engineering and technology management for the students of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, learning achievement test and satisfaction questionnaire of students with e-learning media of engineering and technology management. The statistics that used in data analysis were frequency, percentage, means, standard deviation and t-test dependent.

            The results of this research were as follows: 1) The effective of e-learning media of engineering and technology management for the students of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok were 80.67/84.67 higher than the benchmark 80/80 criteria. 2) The learning achievements of students after used the e-learning media of engineering and technology management were higher than before used with statistical significance at the 0.05 level. 3) The satisfaction of students with e-learning media of engineering and technology management had the highest level.

Article Details

Section
Research Article