สภาพการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Main Article Content

รำเพียร น้อยเชียงคูณ
สุชาติ บางวิเศษ
อุทัย ปลีกล่ำ

Abstract

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน ใน 5 ด้าน คือ ด้านระบบการจัดทำหนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือ ด้านระบบการส่งหนังสือ ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ และด้านระบบการทำลายหนังสือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 466 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1.  สภาพการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดขนาดโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 

ABSTRACT

          The research aimed 1) to study the state levels of using e-office in schools under the Secondary Educational Service Area Office 19 and 2) to compare the state levels of using e-office in schools under the Secondary Educational Service Area Office 19 classified by positions, educational levels, and in five states: school sizes: making systems, receiving systems, sending systems, filing systems, and demolishing systems. Samples were 466 teachers and educational personnel from the Secondary Educational Service Area Office 19. Tools were questionnaires with 0.97 Reliability and mean, t-test and F-test were used in statistical analysis.

          The findings were as follows:

          1) The overall state levels of using e-office in schools under the Secondary Educational Service Area Office 19 were at a high level.

          2) The teachers and educational personnel with different positions had the states of using e-office indifferently both overall and by item aspects.

3) The teachers and educational personnel with different educational levels had the states of using e-office indifferently both overall and by item aspects.

4) The teachers and educational personnel from different school size had the states of using e-office indifferently both overall and by item aspects.

Article Details

Section
Research Article