การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

รณิดา เชยชุ่ม

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เปรียบเทียบความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน จำแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน และ 3) ศึกษาข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน จำนวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้: ปรัชญาการศึกษา  (2) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้: จิตวิทยาสำหรับครู และ (3)  สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้: การประกันคุณภาพการศึกษา 2) นิสิตที่เรียนในคณะต่างกัน และฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ข้อเสนอรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตเห็นว่าเหมาะสม คือ การจัดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสื่อความหมาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ การคิดค้นสื่อและคิดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ

 

ABSTRACT

            The objectives of this research are to 1) study essential requirements for improvement of learning and teaching arrangement efficiency for teaching and vocational Trainees of Srinakharinwirot University, 2) compare essential requirements for improvement of learning and teaching arrangement efficiency categorized by faculties and types of schools, and 3) study recommendations for improvement of learning and teaching arrangement efficiency of a sample group comprised of 99 fifth-year students from the 5-year Bachelor of Education Course. A set of Questionnaire on Essential Requirements for Improvement of Learning and Teaching Arrangement Efficiency was used as an instrument for data collection.

            The research result found that: 1) the first three essential requirements for improvement of learning and teaching arrangement efficiency for teaching and vocational Trainees of Srinakharinwirot University are (1) Efficiency on Knowledge Standard: Educational Philosophy, (2) Efficiency on Knowledge Standard: Teacher Psychology, and (3) Efficiency on Knowledge Standard:  Education Quality Assuance; 2) teaching trainees from different faculties carrying out teaching and vocational Traineeship in different types of schools have significantly different essential requirements at the 0.05 level of statistical significance; and 3) appropriate types of improvement of learning and teaching arrangement efficiency, as perceived by the teaching trainees, include group activities, communicative activities, learning by games, demonstrative and practical teaching, and an interesting approach for development of communicating means as well as learning and teaching activities.

Article Details

Section
Research Article