คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

Main Article Content

พีร์ พวงมะลิต
พรเพ็ญ ไตรพงษ์
สุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ตามการรับรู้ของนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยมีจำนวน 1 ตอนเรียน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 75 คน และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานให้กับนักศึกษา 75 คน รวมแบบสอบถามจำนวน 150 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานให้กับนักศึกษา รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา จำนวน 10 คน โดยวิธีเจาะจง ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพื่อใช้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการวิจัยพบว่า

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ตามการรับรู้ของนักศึกษา และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
  2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จำแนกตามผู้ฝึกและนักศึกษา ระดับความคิดเห็นนักศึกษากับความคิดเห็นผู้ฝึกของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม ไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

 

ABSTRACT

The purposes of This research were. 1) to study the desired characteristic of law students for Field Experience Internship from the perspective of the organizations who provides the internship and the interned student themselves. and 2) to compare the desired characteristics found from the two sample groups using the mixed-method, consisting of both qualitative and quantitative methods. A mixed-method is used in this research to the two sample group. The first is the group of 75 undergraduates attending Law Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University and the second is the group of 75 representatives of the organizations, both governmental and private, who provide internship program to the students. These samplers are requested to fill 150 questionnaires in line with means of purposive sampling.  In addition, ten representatives of the organization were purposively interviewed. The questionnaire and the interview script are developed by researchers. Data analysis includes descriptive and reference statistics.

Two major findings are as follows:

  1. The desired characteristics of law students for field experience internship from the perspective of the interned student and the interning organization representatives overall are at the highest level.
  2. The resulting desired characteristics of law students for field experience internship in law found from both groups of students and representative of organization that students interned at are largely similar. Ethics, morality, legal professional ethics, fundamental working skills and legal knowledge are perceived equally important for the field experience internship.

Article Details

Section
Research Article