การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

Main Article Content

บุษกร เชี่ยวจินดากานต์
ปราวีณยา สุวรรณัฐโชติ
อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ จำนวน 2 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจำนวน 5 และ 1 คน ตามลำดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยด้วยการตีความสรุปข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า (1) ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 1 มีจำนวน 5 ขอบข่ายงาน ซึ่งเป็นขอบข่ายงานที่เหมือนกับขอบข่ายงานของกรณีศึกษาที่ 2 ทั้งหมด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุนผู้สอน และการให้ความช่วยเหลือ และ (2) ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 2 มีจำนวน 15 ขอบข่ายงาน ซึ่งมีเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาที่ 1 จำนวน 10 ขอบข่ายงาน ได้แก่ การวางแผนโครงการ โครงสร้างการบริหารงาน การประสานงาน การจัดงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศ การรับสมัคร การติดตามผู้เรียน การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล

 

ABSTRACT

            This research aims to study to the organization function of Educational Technology and Communications Center (ETC center) to support Online Distance Learning Courses (ODL courses) for Higher Education in Thailand. This research used qualitative research methods by case studies of two ETC centers. The sample consisted of 5 executives and 1 staffs of ETC center. Data were collected through interviews of semi-structured interviews. Data were analyzed with inductive interpretation summary. The research found that have 2 forms: (1) the organization function of ETC center of the case study 1 have 5 organization function which is the same of all the case studies 2 with 5 organization function: 1) technical infrastructure investments 2) e-Courseware design 3) student support 4) teacher support and 5) to provide electronic help desk and (2) the organization function of ETC center of the case study 2 have 15 organization function by including the 5 organization function from the case study 1 as: 6) program planning 7) organization structure 8) coordination 9) budgeting 10) public relations 11) orientation 12) registration 13) user and tracking management 14) staff support and 15) quality management of distance education.

Article Details

Section
Research Article