ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนำองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

Main Article Content

ณิชาภา ปรือทอง
สุทธิพร บุญส่ง

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะผู้บริหาร 2) ระดับการนำองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนำองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 287 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. สมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยจัดเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ  การประกันคุณภาพการศึกษา  และความเป็นผู้นำทางวิชาการ

            2. การนำองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจัดเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับได้แก่ การประเมินผลงานผู้บริหาร การจัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และการกำหนดทิศทางขององค์กร

            3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนำองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 

ABSTRACT

            The purposes of this research were to investigate 1) the level of competency of administrators, 2) the level of leadership in large schools and 3) the relationship between the competency of administrators and leadership in large schools under The Secondary Education Service Area Office 7. The research sample included directors, vice directors and teachers under The Secondary Education Service Area Office 7. There were 287 people selected by Proportionate Stratified Random Sampling. The instruments used for collecting the data were Likert’s Five Rating Scale questionnaires. The test’s reliability is 0.98. The statistical measures used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.

            The findings were as follows

            1. The competency of administrators of schools under The Secondary Education Service Area Office 7 was found at a high level. The first three ranks were in descending order, namely, Profession Development, Quality Assurance in Education, and Academic Leadership.

            2. The leadership in large schools under the Secondary Education Service Area Office 7 showed at the highest level. The first three ranks were in descending order, namely, Administrators’ Work Assessment, Organization Priority and Improvement, and Organization Direction Determination.

            3. The relationship between competency of administrators and leadership in large schools under the Secondary Education Service Area Office 7 was at a moderate level with statistical significance at the 0.01 level.

Article Details

Section
Research Article