การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Main Article Content

ชลวิช สุธัญญารักษ์

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคือ หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด จำนวน 10 หลักทรัพย์ ได้แก่ CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM และ KSL ทำการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิราคาปิดเป็นรายวันของหลักทรัพย์ทั้ง 10 ตัว ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 733 วันทำการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)

          ผลการศึกษา พบว่า หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่นักลงทุนควรจะลงทุนซื้อมี 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไม่ควรลงทุนซื้อมี 4 หลักทรัพย์ คือ CPF, TUF, MALEE และ KSL เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued)

 

ABSTRACT

          The purpose of this research is 1) to study the relationship between rate of return and risk on securities in the food and beverage sector 2) to analyze and compare between the actual rate of return and the expected rate of return on securities in the food and beverage sector 3) to analyze the comparison between rate of return and risk on securities in the food and beverage sector, and rate of return and risk on the Stock Exchange of Thailand (SET). The securities in this study came from the highest trading values including CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM and KSL. The secondary data were collected from July 2, 2012 to June 30, 2015 (733 official working days) and analyzed by Capital Asset Pricing Model (CAPM).

          The result of study found that 6 securities including MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST and PM should be invested by investors according to their undervalued stocks, while securities of CPF, TUF, MALEE and KSL should not be made decision to invest according to its overvalued stock.

Article Details

Section
Research Article