รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Main Article Content

ประภาพรรณ ปรีวรรณ
ช่อเพชร เบ้าเงิน
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

Abstract

บทคัดย่อ

          การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนับว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน หัวใจสำคัญของการจัดการระบบทวิภาคี คือ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ  ในการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการร่วมกันในทุก ๆ ด้าน บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งพบว่า รูปแบบประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา การเรียนการสอน ครูผู้สอน ความร่วมมือ การสนับสนุนของรัฐบาล มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ  ทุกองค์ประกอบส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งจำแนกเป็น 4 แนวทางหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี ความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน และคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา 

ABSTRACT

            Dual Vocational Training is the most important for skill labors to meet the demand of companies. The most important thing that is the participation between the college and the company for the managing processes. The purpose of this article is to present the model of causal relationship structure of factors affecting the effectiveness of Dual Vocational Training administration developing. From the studying, the model consists of 7 factors; graduated-characteristics, instruction, teachers, cooperation, government supporting, vocational educational standards and management which affect the effectiveness of Dual Vocational Training administration and the developing at all. They are classified as 4main principles; Dual Vocational Training administration, cooperation, instruction and graduated-characteristics which are the guidance for Dual Vocational Training developing in the vocational collages. 

Article Details

Section
Academic Article