ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายสนับสนุนและ ฝ่ายปฏิบัติการประจำสำนักงานบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Main Article Content

สุวิรดา อนันตสิน
สุดาภรณ์ อรุณดี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจำสำนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจำนวน 242 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติ  ที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Independent t-test และ F-test

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจำสำนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรียงตามลำดับคือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร

          2. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจำสำนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทำงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT

The purposes of this research were to study organizational engagement for the support and operations team of Property Care Services (Thailand) Company Limited (Head Office) and compare these organizational engagement. The Sample of this study consisted of 242 personnel. The research instrument used for data collection was a questionnaire. The statistical procedures employed included frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent t-test and F-test.

          The research findings were as follows:        

          1. The overall organizational engagement for the support and operations team of Property Care Services (Thailand) Company Limited (Head Office) ware at high level. When considered 3 facet of the need were at high level. The willingness to devote considerable effort to the organization, belief strongly in the goals and values of the organization and the desire to maintain the membership of the organization

          2. The comparison of organizational engagement for the support and operations team of Property Care Services (Thailand) Company Limited (Head Office), classified by personal factors the results as: The staff with different age, education level and employment durations had significantly different level of the organizational engagement in term of the overall at .05

Article Details

Section
Research Article