การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์

Main Article Content

สาวิตรี สิทธิชัยกานต์
มารุต พัฒผล
วิชัย วงษ์ใหญ่
โชติมา หนูพริก

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์  โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้สอนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ศึกษาพร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาเป็นร่างตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและธรรมชาติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูสามารถอธิบาย  ยกตัวอย่าง ให้ข้อแนะนำ  ขยายความ เปรียบเทียบเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม 2) ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ของธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ของวิทยาศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม และ 3) ด้านความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูต้องคำนึงถึงความสำคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก ๆ ครั้ง

ABSTRACT

          The objectives of this research were developed ability to integrated nature of science in learning management indicators. Synthesized documents and in-depth interview the specialist in nature of science and specialists in teachers development for integrated nature of science in learning management were used for data collection. The quality of drafted indicators based – on synthesized documents and in-depth interviewed was verified by focus group technique with the other specialists. The results find that, ability to integrated nature of science in learning management indicators have 3 factors. There were 1) nature of science concepts, teachers should be able to explain, provide examples or advices about the nature of science. Also, the teachers can compare the nature of science to Scientific World View, Scientific Inquiry and Scientific Enterprise inclusively.  2) integrated nature of science in learning management, Teachers should be able to design and implement  an effective Nature of Science instruction together with other essential topics of science. 3) nature of science awareness, Teachers should be concerned that the Nature of Science is necessary to the science education, and students' understanding of the Nature of Science is considered to be an essential component of the scientific literacy.

Article Details

Section
Research Article