การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

Main Article Content

ทับทิมทอง กอบัวแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูด้วยกระบวนการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูในการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ บุคลากรครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่มีผลงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีเว็บเพจองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทำการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 26 เรื่อง จากจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 87 และสถิติการเข้ามาอ่านผลงานวิชาการหลังจากเวลาที่ทำการเผยแพร่ผ่านไปแล้ว 1 เดือน พบว่า มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาทั้งหมด จำนวน 3,797 คน  และเรื่องที่มีสถิติการเข้าอ่านมากที่สุด คือเรื่อง  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย   ซึ่งมีความถี่ของการอ่าน จำนวน 439 ครั้ง รองลงมาได้แก่ เรื่อง โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง “เด็กติดเกม” ซึ่งมีความถี่ของการอ่าน จำนวน 422  ครั้ง และเรื่อง ชุดแบบฝึกปฏิบัติทัศนศิลป์ ซึ่งมีความถี่ของการอ่าน จำนวน 412  ครั้ง  ตามลำดับ สำหรับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.71  (S.D. = 0.49)

ABSTRACT

This research aims to develop the school as a learning organization with the Knowledge Transfer to disseminating academic performance of teachers via the internet with Knowledge Management and to study the satisfaction of the knowledge management teachers via Internet network with themself.  The samples used in this study were teachers of Rajavinit Mathayom School who had a scholarly works. The results showed that Rajavinit Mathayom School had a webpage's of learning organization that disseminating academic performance of 26 stories from 30 samples, with the percentage of 87.  The story was the most read that was story of Phrase Proverb Aphorism amount of frequency 439 times.  The story was the second read that was story of Citizens Awareness Project "children game addiction" amount of frequency 422 times and the story was the third read that was story of The Practice Series of Visual Arts amount of frequency 412 times respectively. The overall satisfaction of the samples was at the most level, with an average score of 4.71.  (S.D. = 0.49) 

Article Details

Section
Research Article