ผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

กนกวรรณ รอดคุ้ม
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
อารีรักษ์ มีแจ้ง

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนคำศัพท์โดยใช้เกม และ (2) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนกับผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ โดยใช้ t-test

            ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) การใช้เกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) การใช้เกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์

ABSTRACT

            The purposes of this research were to (1) compare the effects of using games on English vocabulary learning of prathom suksa V students before and after learning vocabulary by using English games and (2) study English vocabulary retention of prathom suksa V students. The research sample consisted of 18 Prathom Suksa V students of Ban Thung Makhampom School in Tak Province during the first semester of the 2014 academic year, obtained by purposive sampling. The instruments used in this study were lesson plans by using games on English vocabulary Learning and an achievement test. The data were analyzed by using mean, standard deviation. To compare English vocabulary posttest and English vocabulary retention after two weeks, using t-test.

            Research findings were as follows (1) the effects of using games on English vocabulary learning achieved a higher score in the posttest than in the pretest significantly at the .01 level. (2) the results of using games on English vocabulary learning revealed that students achieved retention after two weeks.

Article Details

Section
Research Article