การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสำเร็จรูป: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง)

Main Article Content

อรวิกา ศรีทอง

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) โดยมีขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การหาข้อมูลพื้นฐานโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ ขั้นตอนที่ 2 การทำวิจัยในเชิงลึกเพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาร่วมวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด จำนวน 1 ท่าน ผู้ประกอบการข้าว จำนวน 1 ท่าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) จำนวน 2 ท่าน คณะผู้วิจัย จำนวน 3 ท่าน

          ผลการวิจัยพบว่า

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวผสมธัญพืช เป็นข้าวที่ผลิตจากข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้าวขาว และข้าวกล้อง ผสมกับธัญพืช ได้แก่เห็ดนางฟ้าภูฐาน และเม็ดบัวไทย จุดขายของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวผสมธัญพืชมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า มีรสชาติดีกว่า มีความนุ่มและหอมมากกว่า เนื่องจากมีส่วนผสมของธัญพืชที่มีประโยชน์ เมื่อนำไปหุงจะมีกลิ่นหอมและรสชาติที่แตกต่าง

2. ส่วนประกอบตรายี่ห้อ โดยใช้ชื่อตรายี่ห้อคือข้าวผสมธัญพืชปทุมธานี และมีสโลแกน คือ “ของขวัญจากภูมิปัญญาบรรพชนไทย สู่เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมเพื่อคุณและคนของคุณ”

3. กลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ใช้กลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์แบบ High-Value Strategy เพราะคุณภาพของสินค้าและขั้นตอนการผลิตปลอดสารเคมีทุกกระบวนการจึงได้เปรียบคู่แข่งขัน

4. กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงเริ่มต้นในปีแรก และในช่วงที่ 2 คือ กลยุทธ์ ในปีที่ 2 และปีที่ 3

5. กลยุทธ์การตลาดทางตรง โดยผ่านพนักงานขายทำหน้าที่ในการแนะนำและให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ABSTRACT

            This research aimed to provide the marketing strategy of instant health supplementary rice for cooperative women group in Klongluang (Klongsong). The research methodology of this research consisted of two main steps which were; step 1 searching basic information by using questionnaires as a data collecting tool, and step 2 performing in-depth research to achieve the marketing research. Therefore, the data collecting from step 1 were analyzed by one marketing expert, one rice entrepreneur, two representatives of cooperative women group in Klongluang (Klongsong), and three members of research group.

            The results of this research were as follows:

1 Strategy of rice mixed with cereals; the product was the mixing between the rice, which produced from Pathumthani1 rice, consisting of two types; white rice and brown rice, and other cereals which included Phoenix Mushroom and Thai lotus seed. The unique selling points of this product were high nutrition, better taste, softer and good scents because it consisted of useful cereals, and provided good scents and different tastes when cooked it.

2. Brand elements; Pathumthani rice mixed with cereals was used as a brand. Moreover, it slogan was “the gift of Thai ancestors wisdom lead to innovative technology for you and your people”.

3. Product pricing strategy; High-Value Strategy was employed because the products were of good quality of product and contained chemical-free in all processes of production as its competitive advantage.  

4. Distribution strategy; it was categorized into two periods, which were the starting period in the first year, and the second period included the strategy in the second and the third year.

5. Direct marketing strategy; the sale persons provided the suggestions and the knowledge on the benefits of product.  

Article Details

Section
Research Article