การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน

Main Article Content

ดาวรถา วีระพันธ์
อรรถพร ธนูเพ็ชร์

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียน เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวนสอบสวน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียน  และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (รหัสวิชา 4123756) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการเรียน เรื่องการโจมตีบนระบบเครือข่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One - Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่าทางสถิติ   t – test (dependent sample)   

          ผลการวิจัยพบว่า

          1) ชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.22/83.00  

          2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

          3) ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียน พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) Develope learning suit on the attacks of network system by Using Group Investigation as the 80/80 criterion, 2) Compare learning achievement before and after using class action suit. 3) Study the satisfaction of the students after class action suit was utilized. The 2nd year undergraduate Students in the field of Information Faculty of Science and Technology Science of   Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage was selected purposively. There are 30 students enroll in the subject of information system security for the second semester of the academic year 2013. Tools used in this research are learning suit, achievement test and questionair to assess satisfaction of the students. One-group Pretest-Posttest Design was used. The statistics used for data analysis are Mean, average percent, standard deviation and t-test (dependent sample).   

          The results showed that :

1) Learning suit was effective according to the criteria. E1/E2 is equal to 81.22/ 83.00

2) After the learning suit was used the average score was higher compared to that not using the learning package. The statistical significance is 0.05

3) The overall satisfaction was high. The mean value is equal to 4.05 and the standard deviation is 0.50

Article Details

Section
Research Article