เศรษฐกิจพระเครื่องเมืองไทย

Main Article Content

อภินันท์ จันตะนี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพระเครื่องเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจพระเครื่อง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าพระเครื่องไว้บูชาหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ 3) เพื่อศึกษาค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับพระเครื่องตามภูมิภาคทั้งสี่ภาคทั้งด้านค่านิยมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ และ 4) เพื่อวิเคราะห์เชิงบูรณาการมูลค่าพระเครื่องในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิตยสาร-เว็บไซต์พระเครื่อง การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 120 คน และสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามตัวอย่าง 400 คน ตามตลาดนัดพระเครื่องและงานประกวดพระเครื่องจาก 4 ภูมิภาคในประเทศไทย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำรวจรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า

         1) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจพระเครื่อง โดยราคาค่านิยมพระเครื่องจากนิตยสารและเว็บไซต์ มีราคาค่านิยมตั้งไว้เริ่ม 500 บาท ซึ่งเป็นพระเหรียญที่สร้างใหม่ไปถึงราคาค่านิยม 55 ล้านบาทหรือรวม 5 องค์ไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ส่วนราคาค่านิยมรองลงมาเป็นพระเครื่องในชุดเบญจภาคีคือ พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ (องค์เดียว) 20 ล้านบาท พระผงสุพรรณ (พิมพ์หน้าแก่) 12 ล้านบาท  พระรอด กรุวัดมหาวัน 10 ล้านบาท และพระนางพญา วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก 5 ล้านบาท  ส่วนพระหลวงปู่ทวด ปี 2497 ราคาค่านิยม 15 ล้านบาท เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง 12 ล้านบาท พระปิดตามหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์เมืองชล 10 ล้านบาท หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ อยุธยา ราคาค่านิยม 10 ล้านบาท  หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน 8 ล้านบาท พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รูปหล่อโบราณ พิมพ์นิยม 6 ล้านบาท โดยปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจซื้อหรือเช่าพระเครื่อง คือความเก่าแก่ของพระเครื่อง ความหายากของพระเครื่อง ความเป็นพระเครื่องแท้  สภาพของพระเครื่อง มีรูปลักษณะพระเครื่องต้องไม่มีรอยหัก บิ่น สึกหรอใด ๆ ปรากฏขึ้น รวมทั้งพิธีกรรมและเรื่องราวพระเครื่อง เป็นพิธีกรรมหรือความขลังในทางไสยศาสตร์ ความเชื่อในแง่ของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ถ้าเคยเกิดเหตุอัศจรรย์ใดๆ กับผู้ที่สวมใส่พระเครื่องนั้นจะทำให้ความนิยมซื้อหามากขึ้น

          2) พฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าพระเครื่องไว้บูชาหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ โดยพฤติกรรมการเข้าร่วมในตลาดนัดและงานประกวดพระเครื่อง ส่วนใหญ่นำพระเครื่องมาปล่อยให้เช่า ร้อยละ 44.50 การเช่าพระเครื่องไว้เพื่อบูชาร้อยละ  33.50  มีความสนใจหรือให้ความสำคัญกับพระเครื่องส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อผงยอดนิยม ร้อยละ 32.50  มีความสนใจ/ความสำคัญพระท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นพระเหรียญหล่อนิยม ร้อยละ  41.00  มีความสนใจ/ความสำคัญพระเบญจภาคีส่วนใหญ่เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง ร้อยละ 50.00 

           3) การสัมภาษณ์/ค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับพระเครื่องตามภูมิภาคทั้งสี่ภาคทั้งด้านค่านิยมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตามมูลค่าที่ตนพอใจ โดยราคาค่าเช่าพระเครื่องปัจจุบันส่วนใหญ่เห็นว่าราคาค่าเช่าพระเครื่องขึ้นอยู่กับประเภทของพระเครื่อง ส่วนราคาค่าเช่าพระเครื่องในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่คาดว่าราคาค่าเช่าพระเครื่องจะขึ้นอยู่กับประเภทของพระเครื่อง  มีแนวโน้มความนิยมพระเครื่องส่วนใหญ่คาดว่าจะนิยมพระเหรียญ และมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจพระเครื่องต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า (แต่ละภูมิภาค)  ประมาณ  10,000  ล้านบาท  และมีความคิดเห็นต่อความสำคัญหรือความสนใจพระเครื่องโดยรวมอยู่ระดับมากทุกด้าน

         4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการพยากรณ์ ระดับความสำคัญ หรือความสนใจพระเครื่อง โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลำเนา ซึ่งผลการทดสอบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและความสนใจต่อประเภทของพระเครื่องและความต้องการพระเครื่อง การตัดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่องของคนทั่วไปในปัจจุบันมาความแตกต่างกัน ซึ่งผลการพยากรณ์ปัจจัยที่เกี่ยวกับประเภทพระเครื่อง การตัดสินใจเช่าพระเครื่องและการเช่าพระเครื่องของคนทั่วไปมีผลต่อความต้องการเช่าพระเครื่องในปัจจุบันฯ โดยมีค่าพยากรณ์ร้อยละ 54.10 (R = .736,  R2 = .541) 

ABSTRACT

          The research about to Economy of Amulets  in Thailand,  the objective for study 1) to study the generality about Amulets Economy,  2) to study the behavior and decide to buy a Amulets keep worship or, exchange follow the cost that satisfied self, 3) to in-depth interview Amulets Economy follows both of provincial four both of side popularity trading part or exchange follow the cost that satisfied self, and 4) to analysis integration cost Amulets Economy manner will in the state of economy now and the tendency in the future, by collect the data from a magazine -, Amulets Economy  website, interviewing and focus group 120 persons , and explore the data with example 400 persons questionnaire, area weekend Amulets Economy market and the work contest the Amulets Economy from 4 provincial in Thailand , and analysis the data with a computer program using statistics including Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation and Multiple regression.

       

 

 The research  result :

                    1. The generality about economic of Amulets, by popularity Amulets, price from a magazine and the website, valuable the popularity to begin 500 baht, be coin Amulets build new reach 55 million baht, total up 5 don't lower 250 million baht, Phra somdej Wat rakang, print big, price popularity part next is Amulets in five participant group is, bower clump Amulets, print big (one) 20 million baht, dust soft complexion Amulets (print in front old ) 12, million baht, a Amulets survives, underground hiding temple graduate in Buddhist theology place day 10 million baht, and Phra somdej , Nangphraya 5 million baht  at Phitsanulok provinces, Amulets year 2497 prices 15 million 15 baht, brand-new coin , 12 million 12 baht , Amulets to follow me a glass , 10 million baht ,Phra Nakhon Si Ayutthaya , prices 10 million 10 baht , 8 million baht, print like 6 million baht, by the factor that use to decide buy or, buy Amulets, be the antiquity in Amulets, the scarce in the small image of Buddha , the be small image of Buddha genuine , the state in the small image of Buddha , there is small image of Buddha figure must have no a trace breaks , The nicked , be worn any, appear go up and the ceremonial and small image of Buddha story, be the ceremonial or, the magical power in the sense of the black magic, the belief in the sense of miracle power, if ever there is an accident miraculous anything with who wear small image of that Amulets will make the favor buys more and more.

            2. The behavior and decision making to buy Amulets to keep worship or, exchange follow the cost that satisfied self, by attending behavior in the weekend market and the work contest Amulets, the majority leads the amulest comes to liberate rent out, 44.50 hiring small image of Amulets percentages keep for worship 33.50 % have the interest or, give precedence with small image of majority Amulest is meat dust highly prices 32.50 percentages have the interest, Amulest locality majority importance is coin Amulets likes prices 41.00 percentages have the interest, Amulets five participant majority is Phra somdej Wat rakang 50 %

            3. Interviewing or in-depth interview in the amulets follows both of provincial four both of side popularity trading part or, exchange follow the cost that satisfied self, by rent Amulets for price now the majority thinks rent Amulets price depends on a kind of Amulets and that future, the majority supposes rent Amulets prices depend on a kind in the amulets, tend of Amulets majority favor will suppose to like coin of Amulets, and have the circulating fund in small image of Buddha economy builds year, which  the majority thinks, about 10,000 million baht per year, and think build importance of Amulets to interest generally every many side level.

          4. The analysis compares with and forecasting , importance level, or Amulets interest , by separate follow personal factor for example, gender, age, education, occupation, income , and the domicile, which, bear fruit majority test gives precedence and the interest build a kind in the Amulets  and Amulets requirement, the making a decision buys a Amulets of Amulets hiring of general person in now have different, which, forecasting factor that about Amulets kind, the making a decision buys a Amulets and Amulets hiring of general person affect the requirement buy a Amulets entrails now, by valuable forecast 54.10 % (R = .736,  R2 = .541)

Article Details

Section
Research Article