การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา

Main Article Content

ศีลจิต อินทรพงษ์
อัศวิทย์ อิทธิภูริพัฒน์
เสรี วงษ์มณฑา
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของของธุรกิจร้านยาในปัจจุบัน และแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในอนาคต และศึกษาปัจจัยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา โดยการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมาจากองค์กรของรัฐ และองค์กรวิชาชีพ 9 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาแผนปัจจุบัน จำนวน 848 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของภาครัฐในการให้สิทธิการรักษาพื้นฐานในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อัตราการเหมาจ่ายรายหัว และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีผลต่อสภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตามธุรกิจร้านยายังเติบโตได้ ในขณะที่อุปสรรคในการลงทุนเกิดจาก กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายไม่รัดกุม และขาดแคลนเภสัชกรในร้านยา สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันของของธุรกิจร้านยาประกอบด้วย 1) อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ 2) อำนาจต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ 3) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 4) ผู้แข่งขันรายใหม่ 5) สินค้าทดแทน มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา

ABSTRACT


The purpose of this research is to study the current competitive environment of existing drug stores and future competitive environment trend from the environment scanning, understanding industrial competitive factors. As such, the mixed-method approach was adopted as this research’s methodology. Qualitative methods, the nine interviewed were selected from data providers of government bodies and Association of Thai Professional and analyzed data by thematic analysis. Quantitative methods, Samples were selected in 848 Community pharmacists. Descriptive statistics were used to describe the data in a study.
The research finding indicated that government’s policy of providing preferential treatment based on Universal Health Coverage Schemes, Capital payment and Gross domestic product affected investment. While society’s health care need drove drug store business to grow, the number of pharmacists failed to catch up and investment was deterred by laws. In conclusion, the competitive environment in drugstore business, 1) the bargaining power of buyers 2) the bargaining power of suppliers 3) the rivalry among existing competitors 4) the threats of new entrants and 5) the threat of substitute products or service can have an impact on the competitive advantage in drugstore business.

Article Details

Section
Research Article