การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2

Main Article Content

ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ที่เรียนวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ จำนวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างตามระยะเป็นช่วงๆ ที่เท่ากัน โดยเรียงข้อมูลตามลำดับไว้ เป็นกลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเรียนและหลังเรียนทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ซึ่งมีความเชื่อมั่น 0.60 ทั้ง 2 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ E1/E2 และทดสอบค่าที
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.15/84.96 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT


The objectives of this research were to develop electronics book as the efficiency for criteria of 80/80 and to compare the learning achievement between the group who learned by electronics book and the group who did not learn by electronics book. The samples of this research were 18 vocational 2 students in the first semester of academic year 2014 which learned vocation in business computer at Neeracha Business Administration Technological College. These samples were selected by systematic random sampling which ranked the series of person and if the sampling the group who learned by electronics book and the group who did not learned by electronics. The learning achievement was examined before and after in the subject of Computer and Basic Operating System, subject code 2201-2401 and the results of reliability at 0.60 for both groups. The data were analyzed by statistics as E1/E2 and dependent t-test.
The research findings were as follows:
1. The electronics book on the subject of Computer and Basic Operating System, subject code 2201-2401 for vocation 2 had the efficiency at 80.15/84.96 which according to the criteria at 80/80.
2. The learning achievement on the subject of Computer and Basic Operating System, subject code 2201-2401 for vocation 2 of the group who learned by electronics book had higher than the group who did not learn by electronics book at a statistical significance of 0.05.

Article Details

Section
Research Article