การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ A DEVELOPMENT OF SOCIAL MEDIA LITERACY SKILLS

Main Article Content

นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์

Abstract

บทคัดย่อ

            การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นกิจกรรมในวิถีชีวิตของพลเมืองดิจิทัลในยุคปัจจุบันเพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอตัวตน ตลอดจนนำมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ ฯลฯดังนั้น ทุกคนจึงควรเรียนรู้การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันทั้งในบริบทของผู้รับสารและผู้ส่งสารด้วย บทความนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ องค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสอนและรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์

 

ABSTRACT

          Social Media is an activity that essential for each day of digital citizen. To communicate, exchange information, show identity and used for learning or make money, etc.  Everyone should learn how to use social media effectively and wisely. This article is to presents the concept of social media literacy, Essential Skills, Teaching methods and instructional model to enhancing the social media literacy skills.

Article Details

Section
Academic Article