การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพุทธประวัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยใช้ชุดสื่อประสม THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON THE TOPIC HISTORY OF BUDDHA FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS USING MULTIMEDIA

Main Article Content

พระวชิรญาณ์ เต็งวราภรภัทร
พิทักษ์ นิลนพคุณ
บุญเรือง ศรีเหรัญ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดสื่อประสม ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน  โดยใช้วิธีการสอนด้วยการใช้ชุดสื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง 2) สื่อประสมประกอบด้วยภาพ วีดีทัศน์ แบบฝึก จำนวน 8 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.27–0.80 และค่าความยากระหว่าง 0.27–0.80 4) แบบวัดความพึงพอใจวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดสื่อประสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อประสม สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1.สื่อประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96/84.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยชุดสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทางที่เพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นของการทดลอง

3.ความพึงใจต่อวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดสื่อประสม หลังการเรียนด้วยชุดสื่อประสมอยู่ในระดับดีมาก

 

ABSTRACT

The purpose of this research is to 1) developed a series of multimedia learning social studies, religion and culture 2) to develop the achievement of the students taught with a series set multimedia equation. Before studying between classes and after learning of students after the learning set multimedia property is developed and 3) to study the satisfaction of Buddhism of the students learning with multimedia media dress shop Samples used in this study. Grade students in kindergarten, 3 Buri in Buri province singburi, who is studying in. Each year the 2 2557 1 classroom, students 30 people. Learning by teaching methods when using a series of Multimedia. The instrument used in this study 1) lesson plans, the number of 8 plan, 1 hours 2) multimedia consists of pictures. The video version of 8 exercises 3) achievement test, type of 30 items 3 options with confidence equal to 0.80 discrimination between 0.27 - 0.80 and difficulty during the 0.27 - 0.80 4). Measurement of satisfaction achievement of students taught using series multimedia test and evaluation. 5 level 5) to evaluate the quality of a series of multimedia. Descriptive statistics is used in the data analysis is the mean percentage, standard deviation, and statistical hypothesis testing differences. The average score of the test. Achievement by using a series of multimedia. Which uses the analysis of variance with repeated measures.

The study found that

1. multimedia developed effective 83.96 / 84.43 according to criteria specified

2. the achievement of students with a set of multimedia higher academic achievement of students learning with a set of multimedia and the development of the achievement is in the increase of hierarchy experiments.

3. preference towards Buddhism of students teaching using multimedia series After studying with a series of multimedia in a very good level.

Article Details

Section
Research Article