การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) SECURITY EVALUATION WITH FUNDAMENTAL ANALYSIS OF AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

Main Article Content

ชลวิช สุธัญญารักษ์

Abstract

บทคัดย่อ

          บทความนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยวิธีปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ เปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 การประเมินในครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะห์บริษัท ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากนั้นทำการประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังโดยใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model: CAPM และประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์

          ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์ AOT มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.23 ในขณะที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์ AOT มีค่าเท่ากับ 303 บาท (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558) ซึ่งสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ราคา 148.48 บาท ดังนั้นนักลงทุนควรขายหลักทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยง

 

ABSTRACT

          This article currently presents the security analysis with fundamental analysis of Airports of Thailand Public Co.,Ltd (AOT). And also evaluates intrinsic value of this security comparing to market price as of March 23, 2015. This evaluation analyzed AOT’s security 3 steps including analysis of economic condition, industrial situation, and company profile in terms of qualitative and quantitative methods. After that, the evaluation of expected return with Capital Asset Pricing Model (CAPM) and intrinsic value were continually analyzed.

          The result of study found that expected return of AOT’s security for investors was 4.23 percentages. Its intrinsic value was THB148.48, while its market price was over at THB303 (as of March 23, 2015). Therefore investors should make decision to sell the AOT’s security in order to reduce its risk.

Article Details

Section
Research Article