ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา LEARNING ACHIEVEMENT OF PRACTICE OF BUDDHIST MEDITATION COURSE

Main Article Content

สมบูรณ์ วัฒนะ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชา ภาคปฏิบัติ : การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples T-Test

ผลการวิจัยพบว่า 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหลังการเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (t = 12.718)  2) การศึกษาข้อคิดเห็นและเสนอแนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นชื่นชมต่อโครงการ  ว่า เป็นโครงการที่พัฒนาจิตใจให้มีสติ ทำให้จิตใจสงบ จิตใจมีสมาธิมากขึ้น เกิดความสงบสุขภายในจิตใจมากขึ้นกว่าเดิม และกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาต่อโครงการ ว่า ควรปรับระยะเวลาการนั่งสมาธิและเดินจงกรมในช่วง 2-3 วันแรกให้มีจำนวนลดลง และปรับเพิ่มเวลาให้มากขึ้นในวันต่อไป เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีเวลาปรับตัว และควรเพิ่มช่วงเวลาสนทนาสอบถามอารมณ์จากประสบการณ์การฝึกสมาธิ

 

ABSTRACT

The research aimed to 1) compare learning achievement of Practice of Buddhist Meditation Course by comparing the achievement before joining the project, and after joining the project and 2) study the comments and suggestions regarding teaching and learning management. The samples are 66 students of B.A. degree, who learned Practice  of  Buddhist  Meditation Course in 2nd Semester/2013. The tools of the research are questionnaire and formal interview.  The statistics are mean (\bar{X}), Standard Deviation (SD) and Paired Samples T-Test

The results of the research are as follows:  1) learning achievement before and after participating in project of Practice  of  Buddhist  Meditation Course can vary significantly by 0.05. Learning achievement after joining the project is higher than before joining the project (t = 12.718), 2) for the study of the comment and suggestion, the samples show the comments appreciated the project that it develops their minds to concentrate more, and helps them get inner peace more than ever before. There are comments for development the project given by samples that should adapt to sitting meditation and walking meditation (chongkrom) during the first 2-3 days, with the number of drops and add more time to the following days for adjust of the participants, and the discussion period should be added to query the mood from the meditation experience.

Article Details

Section
Research Article