การลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นของวัฒนธรรมองค์การ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ THE PRIORITY NEEDS INDEX OF ORGANIZATIONAL CULTURE : STRATEGIC AND PRACTICE

Main Article Content

ปาริชาต วุฒิอรรถสาร

Abstract

บทคัดย่อ

การทำธุรกิจในรูปขององค์การเป็นการทำงานที่ต้องมีแผนดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้นำการลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นมาประยุกต์ใช้จนสามารถกำหนดองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผู้นำได้

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีวินัยทั่วหน้า พัฒนาทีม ทำงานรับผิดชอบ รอบคอบเรื่องคุณภาพ ซึ่งคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีตัวชี้วัด 16 ตัว (2) ด้านใส่ใจลูกค้า มีตัวชี้วัด 9 ตัว (3) ด้านมีวินัยทั่วหน้า มีตัวชี้วัด 8 ตัว (4) ด้านพัฒนาทีม มีตัวชี้วัด 10 ตัว (5) ด้านทำงานรับผิดชอบ มีตัวชี้วัด 9 ตัว และ (6) ด้านรอบคอบเรื่องคุณภาพ มีตัวชี้วัด 6 ตัว ซึ่งลำดับความต้องการจำเป็นของคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (PNImodified=0.23) (2) ด้านใส่ใจลูกค้า (PNImodified=0.21) (3) ด้านรอบคอบเรื่องคุณภาพ (PNImodified=0.20) (4) ด้านพัฒนาทีม (PNImodified=0.19) (5) ด้านมีวินัยทั่วหน้า (PNImodified=0.17) และ (6) ด้านทำงานรับผิดชอบ (PNImodified=0.17)

 

ABSTRACT

Somboon Advance Technology Public Company Limited Thailand design to use the Priority Needs Index (PNI) for analyzing the organizational culture. Those components are a key of business’s success. They are driven by the leaders who deploy a policy to the objectives of the business plan. Then his or her performance is a necessary in the modern management.

The findings of characters with the Somboon Advance Technology PCL. (Thailand) organizational culture on each aspect consisted of the following indicators: (1) the 16 indicators in creativity (2) the 9 indicators in customers care (3) The 8 indicators in discipline (4) the 10 indicators in team spirit (5) The 9 indicators in accountability and (6) The 6 indicators in quality mind. The Priority Needs Index (PNI) sorted from most to least: (1) the creativity (PNImodified= 0.23) (2) customers care (PNImodified= 0.21) (3) quality mind (PNImodified= 0.20) (4) team spirit (PNImodified= 0.19) (5) discipline (PNImodified= 0.17) and (6) accountability (PNImodified= 0.17)

Article Details

Section
Research Article