คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ SELF DIRECTED LEARNING CHARACTERISTICS OF STUDENTS AT VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE

Main Article Content

อมรรักษ์ สวนชูผล

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้ทำการศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 375 คน ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 13,101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง จำนวน 39 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีลิเคิร์ท โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.896 ตามวิธีของครอนบาค สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนที และค่าคะแนนเอฟ

          ผลการวิจัยโดยสรุปมี ดังนี้

          1. คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{X}=3.67, S.D. = 0.862)

          2. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาที่มีเพศ คณะที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อสัปดาห์ต่างกัน พบว่า มีผลคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

ABSTRACT

This study is the survey research which has two purposes 1) to measure the level of Self-Directed learning Characteristics scale of Student at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and 2) to compare the Self-Directed learning Characteristics scale of the student classified by Personal factors. The population for this study consisted of 13,101 from the Students at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. The sample was composed of 375 students drawn from the above population using the stratified sampling technique. The instrument employed in the data collection was Self-Directed learning Characteristics scale, a Likert type with five point scales. The total items in SDLS were 39 items and had the Conbrach’s alpha-coefficient was 0.896. The statistics utilized in the data analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test .

          The finding were as follows :

          1. The Self Directed Learning Characteristics of Student at Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage as a whole was in the high level (\bar{X}=3.67, S.D. = 0.862).  

          2. For testing the hypotheses  found that : When the comparisons were made in gender, faculty, Grade Point  Average and time for learning variables, they were showed that no significant differences in the Self Directed Learning Characteristics among these variables.

Article Details

Section
Research Article