สัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง THE ACHIEVEMENT OF POLICY IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINITRATION PROGRAM STUDENTS DEVELOPMENT IN THE UNIVERSITIES OF LOWER CENTRAL PROVINCES

Main Article Content

อุบลรัตน์ นีรชกุล
บุญทัน ดอกไธสง
สอาด บรรเจิดฤทธิ์
เกษมชาติ นเรศเสนีย์

Abstract

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย  การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างจำนวน 8 แห่ง สถาบันละ 50 คน รวม 400 คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของคอแครนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.886 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน การวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 24 คน ที่เลือกโดยวิธีเจาะจงจากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง แห่งละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีอุปมานวิเคราะห์และการตีความ พบว่า

           1) สัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง พบว่า โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (\bar{X} =3.12, S.D.=1.207) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับสัมฤทธิผลทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับสูงสุด (\bar{X} =3.23, S.D.= 1.206) รองลงมาคือ ด้านการมีคุณธรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม (\bar{X} =3.21, S.D. = 1.212) และด้านผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ (\bar{X} =2.92, S.D.=1.201) ตามลำดับ โดยที่ด้านการมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศที่อยู่ในระดับสูงสุดนั้น เนื่องจากสถาบันได้เชิญอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ต่อการพัฒนาประเทศ มาเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเป็นประจำ ส่วนด้านผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพที่อยู่ในระดับต่ำสุดนั้น เนื่องจาก สถาบันระดับอุดมศึกษานั้นมีการจัดหลักสูตรและตัวอาจารย์ ผู้สอนบางคนไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9

           2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง มี 3 ด้าน ประกอบด้วย 15 ตัวแปร คือ การบริหารจัดการให้เป็นคนเก่ง การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้สมรรถนะขององค์กรอาคารสถานที่การสนับสนุนทรัพยากร ภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์ของนโยบาย การบริหารจัดการการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันภาวะผู้นำของผู้บริหารทัศนคติผู้ที่เกี่ยวข้องบุคลากรการสร้างความสามารถทางปัญญาความปลอดภัยและกระบวนการให้บริการ โดยปัจจัยทั้ง 15 ด้าน สามารถอธิบายสัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติได้ร้อยละ 75.30 (Adjusted R2 = 0.753) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05     

           3) แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการนำนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฏิบัติที่สำคัญ 8 ประการ คือ (1) สถาบันควรปรับปรุงผู้สอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (2) สถาบันควรพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโดยเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการนำนักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาเป็นวิทยากร (3) สถาบันควรสร้างกรอบตัวชี้วัดให้ตรงกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยจัดการศึกษาให้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (4) สถาบันควรเพิ่มการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้   สิ่งใหม่ของนักศึกษา (5) สถาบันควรตระหนักในการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบงาน แผนงาน/โครงการ การเงิน การประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน ระบบการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ระบบการพัฒนาบุคลากรภายใน (6) สถาบันควรมีการปรับหลักสูตรระดับรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  (7) สถาบันควรพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (8) สถาบันควรประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์มาเพิ่มทักษะในการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ

 

ABSTRACT

           The purposes of this study were to 1) study the achievement of policy implementation of Public Administration program students development in the universities of lower central provinces, 2) study the factors influencing the achievement of policy implementation of Public Administration program students development  in the universities of lower central provinces, and 3) propose the guidelines for improving the factors influencing the achievement of policy implementation of Public Administration program students development in the universities of lower central provinces. The approach of this study was the mixed methods research composed of quantitative and qualitative researches. The quantitative research was conducted by collecting the data from 400 respondents of graduate school’s officers; instructors of the curriculum, Master’s Degree students, and Doctorate students of Public Administration program in 8 universities of lower central provinces, 50 respondents of each university. The sample size was obtained by the calculation with Cochran’s formula. The data were collected by using the 5-level rating scale questionnaire with the reliability of 0.886 and were analyzed by the statistics consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation and the hypotheses were tested by Stepwise Regression Analysis. The qualitative research was conducted by studying the relevant documents and related theories and in-depth interviewing 24 key informants who were selected from 8 universities, 3 persons of each university consisted of the curriculum executives/permanent instructors, Master’s Degree students, and Doctorate students of Public Administration program. The data were analyzed by analytic induction and interpretation.

           The results of the study revealed that:

           1) The achievement of policy implementation of Public Administration program students development in the universities of lower central provinces in overall was at moderate level (\bar{X} =3.12, S.D.=1.207), while considered in each aspect found that the 3 aspects of the achievement were at moderate level  as the aspect of determination in national development was at the highest (\bar{X} =3.23, S.D. = 1.206)  followed  by the  aspect of virtues for the public  and  society (\bar{X} =3.21, S.D.= 1.212), and qualified graduates (\bar{X} =2.92, S.D.= 1.201),respectively. The determination in national development was at the highest level because the institutes had regularly invited the highly qualified visiting professors who had experiences in country developing to fulfill the students’ knowledge. The qualified graduates aspect was at the lowest level because some instructors and curriculum of higher education institutes were not qualified in accordance with the criterion in the 9th National Education Development Plan.

           2) The factors influencing the achievement of policies implementation of Public Administration program students development in the universities of lower central provinces consisted of 3 aspects comprising 15 variables as: administration for being excellent, learning behavior creation, organization performance, facilities, resource supporting, images, objectives of policy, administration, competitive strategies building, executive’s leadership promotion, attitude of relevant stakeholders, personnel, intellectual ability enhancement, safety, and service procedures. These 15 variables could explain the achievement of policy implementation of Public Administration program students development at 75.30 percent (Adjusted R2 = 0.753) at the statistical significance level of 0.05.

          3)  The improvement for the factors influencing the achievement of policy implementation of Public Administration program students development in the universities consisted of 8-key practices as follows: (1) the instructors should be improved for being more qualified in accordance with the criterion in the 9th National Education Development Plan, (2) the institutes should improve academic quality by increasing budget for related activities in performing students’ field trips and invite highly qualified guest speakers in Public Administration, (3) the institutes should create the framework of index according to the requirements of country development by performing the educational system base on the intention of National Education Act, (4) the institutes should promote more development of student’s innovations, (5) the institutes should realize to follow systems; regulations, plans/projects, finance, education quality assurance, internal control, studying and teaching systems, student development, internal personnel development, (6) the institutes should adjust the curriculum in each subject in accordance with the requirements of Public Administration program students, (7) the institutes should develop proficiency in accordance with international standards of managing, teaching, researches, academic services, language usage and information technology and (8) the institutes should apply knowledge of Public Administration for increasing the development skills of Public Administration program students.

Article Details

Section
Research Article