การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 A STUDY OF PEOPLE’S SATISFACTION TOWARD STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF NAKORN NONTHABURI MUNICIPALITY IN THE FISCAL YEAR OF 2014

Main Article Content

ดวงตา สราญรมย์
วรุณี เชาวน์สุขุม

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมและรายด้านแต่ละยุทธศาสตร์พร้อมทั้งทดสอบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีจำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา และ อาชีพหลัก นอกจากนี้ยังสำรวจปัญหาเร่งด่วนของประชาชนที่ต้องการให้เทศบาลนครนนทบุรีปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัย 2,500 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามซึ่งวัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน และค่าความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบด้วย ผลต่างที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (LSD) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานเทศบาลนครนนทบุรี ที่แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 55.94 รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 41.78 และอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.28 เมื่อพิจารณา ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยใช้ 10 ระดับตามกรมปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{X} =8.38, S.D. = 1.42) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{X} = 8.31, S.D. = 1.54) และอันดับที่สามคือ ยุทธศาสตร์ 3. ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{X} = 8.27, S.D. = 1.55)

            2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลักแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน สำหรับปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลนครนนทบุรีแก้ไข สามารถเรียงอันดับได้ดังนี้ปัญหายาเสพติด การจราจรติดขัดและขยะมูลฝอย

 

ABSTRACT

            The objectives of this research were:  to survey the level of satisfaction of people toward strategic management of development of Nakorn Nonthaburi Municipality in the fiscal year of 2014. In the overall and each aspects, test the level of satisfaction of the people toward strategic management of development of Nakorn Nonthaburi Municipality, classified by sex, age, education and profession, and  survey urgent problems that people wanted Nakorn Nonthaburi Municipality to solve.  The sample included 2,500 people in Nakorn Nonthaburi Municipality.  The instrument included a set of questionnaire with the reliability of 0.92.  The statistics used for analysis included frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test (independent), one-way ANOVA and LSD (Least Significant Difference) with .05 level of significance.

            The results of the study found that:

            1. The level of satisfaction of the people toward strategic management of Nakorn Nonthaburi Municipality was divided into three levels:  highly satisfied, moderately satisfied and unsatisfied.  The results indicated the 55.94 per cent of the people were highly satisfied, 41.78 per cent of the people were moderately satisfied and 2.28 per cent of the people were unsatisfied.  Considering each strategy according to the level of the Department of Local Administration, ranging from the highest level to the lowest level were as follows: strategy 1: Development of Promotion of Quality of Life (\bar{X} =8.38, S.D. =1.42), strategy 2: Development of Administrative Management according to Good Governance (\bar{X} =8.31, S.D.=1.54), strategy 3: Acceleration of Development of Human Resource Potential in Work ( \bar{X}=8.27, S.D.=1.55).

            2. Overall, the level of satisfaction of the people toward the development of Nakorn  Nonthaburi  Municipality in the fiscal year of 2014, classified by sex, age, education and profession, was not statistically significant different. The urgent problems that people needed Nakorn Nonthaburi Municipality to solve were ranked as follows: problems of narcotic, traffic and garbage treatment.

Article Details

Section
Research Article