ประสิทธิผลการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง THE EFFECTIVENESS OF THAI WOMEN EMPOWERMENT FUNDS POLICY IMPLEMENTATION FOR WOMEN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT IN THE AREA OF THE CENTRAL PROVINCES GROUP

Main Article Content

นงนภัส ไพรศรี
บุญทัน ดอกไธสง
วิมล หอมยิ่ง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ และ 3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยในการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน เลือกโดยแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมานวิเคราะห์และตีความ การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้วิธีการหาจากสูตรของ Taro Yamane เครื่องมือเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีความเชื่อมั่น .907 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่นำนโยบายกองทุนไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล และในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 2.1) ปัจจัยด้านนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่นำนโยบายลงไปปฏิบัติมีความชัดเจน และในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในด้านนโยบายสามารถวัดผลและด้านประเมินผลได้  2.2) ปัจจัยด้านการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในในการสัมภาษณ์มีการปฏิบัติไปตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติของกองทุนในทิศทางเดียวกัน และในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากในด้านสตรีมีศักยภาพสูงขึ้นและด้านบทบาทของไปสู่การเป็นผู้นำชุมชน 3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติตามตัวแบบที่เรียกว่า CP+RM+EM = 2SE Model ใน 3.1) การประสานงานและการมีส่วนร่วม 3.2) ทรัพยากรในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการทรัพยากร 3.3) นโยบายต้องมีการประเมินผล และการติดตามผล เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ 3.4) ผลลัพธ์ในความสำเร็จของนโยบาย ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิกและความเสมอภาค

 

ABSTRACT

           The objective of this study were 1) to study the effectiveness of Thai Women Empowerment Funds policy implementation for women quality of life development in the area of the Central Provinces Group 2) study the factors affecting the effectiveness of Thai Women Empowerment  Funds policy implementation for women quality of life development in the area of the Central Provinces Group 3) suggest to improve the factors affecting Thai Women Empowerment Funds policy implementation for women quality of life development in the area of the Central Provinces Group. The approach of concurrent mixed methods research was applied by combining of qualitative and quantitative research. The qualitative research was conducted by the tools as documentary research in-depth interviewing of 27 key informants. The data were analyzed by analytic induction and interpretation. The quantitative research was conducted by studying the sample of 400 members of the funds. The sample size was derived by Taro Yamane’s formula. The tool for data collecting was a 5 level rating scale questionnaire at a reliability of .907 and data were analyzed by statistics comprising percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1) The effectiveness of Thai Women Empowerment Funds policy implementation in overall and all aspects was at a high level and women has reinforced economical strength. 2) The factors affecting the effectiveness of Thai Women Empowerment Funds policy implementation composed of 2.1) the factor of Thai Women Empowerment Funds policy in overall and all aspects was at the high level and policy implementation and the aspect of measurable and evaluable policy 2.2) The factor of Thai Women Empowerment Funds policy implementation in overall and all aspects was at the high level and women have tall latency goes up and have a role of bring leader. 3) The proposed synthesis model based on CP+RM+EM = 2SE comprising 3.1) Coordinating and Participating 3.2) Resource in operating and Management 3.3) Evaluating in policy and Monitoring in implementation level and 3.4) the outcomes comprising the Success, Satisfaction and Equality.

Article Details

Section
Research Article