ประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม EFFECTIVENESS ON THE CHANGE STRUCTURE IN THE DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS, MINISTRY OF CULTURE

Main Article Content

ฉัตรชัย ศิริสมบูรณ์ลาภ
พลอย สืบวิเศษ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ ประกอบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 3) เพื่อศึกษามิติโครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอำนาจ หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ และ 4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการวิจัย พบว่า

1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ส่วนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ

2. โครงสร้างองค์การทั้งก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เป็นโครงสร้างองค์การตามหน้าที่หรือตามสายการบังคับบัญชา

3. มิติโครงสร้างองค์การหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ พบว่า ด้านความซับซ้อน มีความซับซ้อนเชิงการบริหารงานและนโยบาย ด้านความเป็นทางการ มีความเป็นทางการสูง และด้านการรวมอำนาจ ใช้รูปแบบการตัดสินใจทั้งแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจ

4. ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการบริหารงาน พบว่า มีการบริหารงานซ้ำซ้อนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และด้านการปฏิบัติงานของบุคลาการ พบว่า การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มากขึ้น และขาดหน่วยงานที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนในอนาคต

 

 

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to study the factors that cause the change, or the elements that cause the change in the organizational structure 2) to study the change in the organizational structure before and after the reform of the bureaucracy in 2002. 3) to study the dimensions of the organizational structure on complexity, formality and centralization after the change in the organizational structure and 4) to present the effectiveness occurs after the change of the organi-zational structure on the administration and the performance of its personnel in the Department of Religious Affairs (DRA), Ministry of Culture. The procedure used in the study is the qualitative research and the documentary research using interview from the management and the operators of the Department of Religious Affairs.

Results of the research find:

1. The environmental, political and social conditions affect the change of the organizational structure, while the economic factors do not affect.

2. The change of the organizational structure of the DRA finds the organiza-tional structure both before and after the reform in 2002 complies with the duty or the hierarchical command.

3. Dimensions of the organizational structure after its change finds The com-plexity divides its administration according to the horizontal and vertical differentia-tion, including having complexity in administration and policy. While on formalization finds has high formalization and the centralization finds has exercised the power on decision-making by centralization and decentralization. and

4. Effectiveness occurs after the change of the organizational structure on the administration, it finds the DRA has the administration that is in repetition with the National Office of Buddhism and the Moral Promotion Center (public organization) and on the operations of the personnel finds to be delayed, and the personnel are insufficient with the increased workload. It includes the lack of an agency to give support to the future missions.

Article Details

Section
Research Article