การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์ THE DEVELOPMENT OF 4 MAT LEARNING MODEL “PHU PIT THONG LANG PHRA” DEPARTMENT OF ARTS

Main Article Content

เมตตา เรืองวังสรรค์
นนทลี พรธาดาวิทย์

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระสาระนาฏศิลป์ เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนในการเรียนรู้ เรื่อง เพลงผู้ปิดทองหลังพระ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ Static Group Comparison Design เปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องผู้ปิดทองหลังพระ แบบประเมินทักษะปฏิบัติและ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ คือ Independent Samples t-test
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินทักษะปฏิบัติทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ และกลุ่มควบคุมที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 (t = 8.659, P = 0.000) และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ อยู่ในระดับมาก
(\bar{x} = 4.26, S.D. = 0.11)

ABSTRACT


The purposes of this research were to develop lesson plans about the song “Phu Pit Thong Lang Phra” by using 4 MAT learning model for Mathayomsuksa 1 students, compare learning achievements of Mathayomsuksa 1 between the experimental group which was taught by using the 4MAT learning model and control group and evaluate the satisfaction of Mathayomsuksa 1 students, studying lessons used the 4 MAT learning model.
Static Group Comparison Design was used to collect data from control group and experimental group in Mathayomsuksa 1 students at Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School. The research instruments were the eight lesson plans using 4 MAT learning model, practical evaluation form and questionnaire to evaluate the satisfaction. Data were analyzed by frequency, mean, standard deviation and independent samples t-test.
The result found that the achievements of students between experimental group and control group statistically significant differenced at level .01 (t = 8.656, P = 0.000), and students were satisfied with the lesson plans about the song “Phu Pit Thong Lang Phra” using the 4 MAT learning model at the high level. (\bar{x} = 4.26, S.D = 0.11)

Article Details

Section
Research Article