การนำเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 PROPOSED GUIDELINES OF SUPPORTIVE INTERNAL SUPERVISION OF SCHOOLS UNDER PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

Main Article Content

นพรัตน์ ศรศิลป์
วิชา ทรวงแสวง
พรเทพ รู้แผน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 2) ผู้บริหารการศึกษา 17 คน 3) ผู้บริหารสถานศึกษา 123 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ขั้น คือขั้นที่ 1 การวางแผน การนิเทศ ขั้นที่ 2 การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการนิเทศ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ส่วนประกอบทั้ง 4 ขั้น มีความถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมกับสภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้ภายใต้ศักยภาพความพร้อมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก

The purpose of this study was to propose guidelines of supportive internal supervision in schools under Pranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2.The example groups were divided into 3 groups ; 1) 5 acadermic experts, 2) 17 educational administrators,and 3)123 school administrators. The reserch instrument was a questionnaire.The data were statistically analyzed by median Inter guartile range means, standard deviations and t-test.
The results showed that the guidelines of supportive internal in schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 consisted of 4 steps as follows : 1)Planning of supervision, 2)managing personnel and materials for Supervision, 3) implementation of supervision, and 4) evaluation of supervision. All four steps were correct and suitable for the state of Phranakhon Si Ayutthaya provinic and possible for the readiness of schools.

Article Details

Section
Research Article