แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองกับการจัดการศึกษา CONCEPT OF SELF DIRECTED LEARNING WITH EDUCATION MANAGEMENT

Main Article Content

อมรรักษ์ สวนชูผล

Abstract

บทคัดย่อ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในบริบทปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนต้องมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมกับความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัดการศึกษาก็เช่นกัน ควรอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเนื้อหา  วิธีการเรียน และการประเมินผลควรมีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนต้องเป็นหลักในการคิดริเริ่ม  วางแผน  ดำเนินการเรียนรู้  และประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน มีบทบาทเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกที่คอยแนะนำช่วยเหลือ ส่งเสริม  และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้น ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นหลักคิดสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการใช้สติปัญญาในการขบคิด แสวงหาความรู้และดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ABSTRACT

Under the social, economic, political and cultural changes in the current context. As a result, people need to seek self-knowledge for suitable with the globalization. Including education, Should be based on that belief that everyone has the potential to develop to their own continuous learning content, methods and evaluation should be diversified to suit the needs and nature of the Learner is significant. Learners must be the main initiatives planned learning and evaluate their own learning process. The instructor's role is only to facilitate the recommendations will help encourage and motivate students to learn is operated by myself only. The main idea of this concept is the importance of education by learning principles of self that can help encourage the students to adapt to social change, current and future. Using intelligence to pondering, knowledge pursuit and implementation of self-learning system. This will lead to the social and creative development based on the principle of Lifelong Leaning and Knowledge-based Society sustainable.

Article Details

Section
Academic Article