การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน A FACTOR ANALYSIS OF COMPOSITE INDICATORS OF EFFECTIVE PARTICIPATORY ORGANIZATION IN SECONDARY SCHOOL UNDER THE OFF

Main Article Content

มนตรี แจ่มศรี
สุเมธ งามกนก
สมพงษ์ ปั้นหุ่น

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้จำนวน 480 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่า KMO และBartlett’s test ค่าไค-สแควร์/องศาอิสระ ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนปรับแก้แล้ว ค่าดัชนีความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์

            ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยที่ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 20 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 110 ตัวบ่งชี้ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์/องศาอิสระ มีค่าเท่ากับ 1.25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน มีค่าเท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0.007 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.02 ทำให้พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 

ABSTRACT

            The purposes of this research were to factor analysis composite indicators of effective participatory organization in secondary schools under the office of the basic education commission and to validate the fitness of the effectiveness composite indicators with the empirical data. 480 administrators from secondary school were selected to participate in this study by a multi-stage sampling technique. The data of the research were collected using in-depth interview and rating scale questionnaire, were analyzed by mean, standard deviation, Pearson product moment correlation, KMO and Bartlett’s test, chi-square/degree of freedom, goodness of fit index-(GFI), adjusted goodness of fit index-(AGFI), root mean square residual-(RMR) and root mean square error of approximation-(RMSEA).

          The results the research revealed that there are four main factors that influence effective participatory organization in secondary schools under the office of the basic education commission, they consist of academic management, budget management, personnel management and general management. The four factors comprise of 20 sub-factors and 110 indicators. The result of structural validity test of the model with the empirical data by using Chi-square/degree of freedom (\chi 2/df ) = 1.25, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95, Root Mean Square Residual (RMR) = 0.007 and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.02, was found that the model was consistent with empirical data.

Article Details

Section
Research Article