ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน การปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล INDICATORS FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF WORK PERFORMANCE OF LIBRARIANS/INFORMAT

Main Article Content

วิภา ศุภจารีรักษ์
สุรัชนี เปี่ยมญาติ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 2) ความสำเร็จในการปฏิบัติงานและ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 152 คนได้รับกลับคืนมา 145 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 95.39 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent) สถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ Scheffe’s test และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ด้วยวิธี Stepwise

ผลการศึกษาพบว่า

1. ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก1ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยลำดับแรกคือ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ลำดับต่อมาคือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานลำดับสุดท้ายคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ

2. ความสำเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความเป็นจริงในระดับมากส่วนด้านการประกอบวิชาชีพมีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ สังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี 3 ด้านคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ร้อยละ 47.0 แสดงเป็นสมการได้ ดังนี้

ความสำเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะศูนย์สารสนเทศ = 1.431 + 0.250 (รายได้และสวัสดิการ) + 0.222 (ความอิสระในการปฏิบัติงาน) +0.250 (สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน)

 

ABSTRACT

             This Research, Factors Affecting the Success of Work Performance of Librarians/Information Professionals for Special Libraries/Information Center of Government Sectors, State Enterprises and Public Organizations in Bangkok Metropolis and Boundary, aims to study 1) work performance factors 2) work performance success; and 3) factors affecting work performance success of librarians/information professionals for special libraries/information center of government sectors, state enterprises and public organizations in Bangkok Metropolis and boundary. A survey research method was the research technique used to collect data in this study. Questionnaires were distributed to random sample of 152 librarians who worked in government sectors, state enterprises and public organizations in Bangkok Metropolis and boundary. The high proportion of 145 librarians (95.39%) responded to the questionnaires. The statistical techniques used in analyzing the data included descriptive statistics, t-test (independent) one-way analysis of variance, Scheffe’s method of pair-wise comparison, and stepwise regression analysis.

             The research results show that:

1. Librarians/Information professionals in the sample had opinioned toward work performance factors, as a whole at the moderate level, and by aspect, the top rate work performance was the working environment at the high level, followed by the others were rate at moderate level, work freedom, rapport with the administrator and the colleagues; while the factors of income and welfare were rated at the last. 

2. Work performance success, the overall success was perceived to be true at the high level. When considered by aspect, it was found that the professional code of ethics was aspect at the high level, while the professional practice was aspect at the moderate level.

3. Factors affecting work performance success were income and welfare, work freedom, and environment at work. The predicting power was 47.0 percent. The regression equation was as follows:

          Work performance success = 1.431 + 0.250 (income and welfare) + 0.222 (work freedom) +0.250 (environment at work)

Article Details

Section
Research Article