ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี PROBLEMS AND NEEDS OF THE PEOPLE IN KHLONG SAM SUB DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION MANAGEMENT (SAO) KLAONGLUANG ISTRICT, PATHUMTHANI PROVINCE

Main Article Content

วัชรินทร์ อินทพรหม
วณิฎา แช่มลำเจียก
พัลยมน สินหนัง

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (2) ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี และ (3) แนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาชุมชน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความตามประเด็นและวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

          1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ข้อมูลที่ได้โดยจัดอันดับจากที่มีปัญหามากที่สุดไปจนมีปัญหาน้อยที่สุด คือ อันดับที่ 1 ยาเสพติด อันดับที่ 2 ขยะมูลฝอย อันดับที่ 3 การจราจร อันดับที่ 4 น้ำเน่าเสียในคลอง อันดับที่ 5 ปัญหาเยาวชน อันดับที่ 6 อาชญากรรม อันดับที่ 7 การว่างงาน

          2. ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี คือ ความต้องการใน การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดทำให้เกิด  ผลกระทบตามมา การแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยโดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเก็บขยะ เพื่อให้มีปัญหาขยะตกค้างการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการจราจรในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด การแก้ไขปัญหาปัญหาเยาวชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านเกมส์ที่เปิดเลยเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการมั่วสุม และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามจัดเวรยาม หรือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยสอดส่องเป็นจุดๆ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชน ผู้ที่ว่างงานมีรายได้เพิ่มขึ้น

          3. แนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ ควรที่จะมีการปรับทัศนคติของตัวเอง โดยการแก้ที่คนในชุมชน และครอบครัวเป็นอันดับแรก เพราะหน่วยงานเป็นเพียงผู้ที่สนับสนุนได้ในบางเรื่อง ตราบใดที่ประชาชนไม่สร้างวินัยในตัวเองแล้ว การแก้ไขปัญหาในภาพรวมก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ หน่วยงานควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่มีการผ่อนผันให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับต่างๆ สำหรับในเรื่องที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วนเพื่อให้เกิดความปรองดองของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน หน่วยงานในจังหวัด อำเภอ และองค์กรเอกชนต่างๆ

 

ABSTRACT

The objectives of this research were to study 1) problems of community in Klongsam Subdistrict Administrative Organization, Klaongluang District, Pathumthani Province 2) the need of people in developing Klongsam Subdistrict and 3) In the way of  developing the community in the area of Klongsam Subdistrict Administrative Organization, Klaongluang District and so on. The format of quantitative research  was analyze in using deep-interview documents, discussion, the group of data providers including people in the area of Klongsam Subdistrict Administrative Organization. The administrator and local officials of Subdistrict Administrative Organization and related state Organization like: provincial and district locals, the office of community development were analyze according to the data by depending on an interpretation on an issues and main purpose of research

The result of research can be summarized as follows

          1. The problem of Klongsam Subdistrict Administrative Organization depends on an arranged in order from the most problems to the fewest namely 1 narcotic 2 garbage 3 traffics 4 Polluted water  5 Youth’s problem 6 Crime and 7 Joblessness.

          2. The need of people in developing Klongsam Subdistrict, Pathumthani Province was to need the solving narcotic problem since the narcotic problem caused the effect, the solving of garbage problem depends on Klongsam Subdistrict Administrative Organization in the proceeding a garbage management so that the garbage problem did not remain. the solving of traffic problem asked Klongsam Subdistrict Administrative Organization for managing traffic in the problem area, the solving of polluted water requested Klongsam Subdistrict Administrative Organization to have strictly law enforcement to industry factory, the solving of youth's problem informed related offices to investigate games shop opening illegally over time so that no gathering for unlawful purpose and the solving of crime requested Klongsam Subdistrict Administrative Organization for guarding or participating the police for investigating some places so that the problem of crime was reduced, the solving of Joblessness problem invited Klongsam Subdistrict Administrative Organization to encourage a career promotion so that the jobless people would have the profit more.

          3. The way of developing the community in the area of Klongsam Subdistrict Administrative Organization Klongsam Subdistrict, Pathumthani Province was to properly adjust self-attitudes by developing and family at first because the offices supporter in some matter. Whenever people did not have self-disciplines, the solving total problem could not obtain a success. the office should have very strictly law enforcement without accommodating people violating various regulation.  For the matter cooperation with outside office for accelerately solving so that compromise occurred in the area related office should come to participate in the problem solving and a development of community and another offices.

Article Details

Section
Research Article