การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ THE FACTOR STUDY OF FUNDAMENTAL EFFECT ON 3-DIMENSIONAL ANIMATION OPERATING SKILL

Main Article Content

สรชัย ชวรางกูร
ชาตรี เกิดธรรม
บุญเรือง ศรีเหรัญ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างทำการเลือกแบบเจาะจง นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เคยศึกษารายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจเพื่อจัดกลุ่มตัวแปร จากนั้นทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพื่อทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล

ผลการวิจัย พบว่า

1) องค์ประกอบของพื้นฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พื้นฐานด้านการนึกภาพมิติสัมพันธ์ พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และพื้นฐานด้านศิลปะ

2) โมเดลองค์ประกอบจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่าหลังจากการปรับโมเดล ได้ค่า ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (\chi 2 /df) เท่ากับ 1.16, ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.92 และระดับนัยสำคัญ (P-value) เท่ากับ 0.059 สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ABSTRACT

The objective of this research was to study of the fundamental effect on 3-dimensional animation operating skills with factor analysis. The sample of this research was 385 of undergraduate students who have studied courses in computer 3D animation. The research tool was evaluate form the fundamental effect on 3-dimensional animation operating skills has reliability was 0.957. The data analysis was initially an exploratory factor analysis of group variables, then a second order confirmatory factor analysis to test the consistency of model.

The findings were as follows:

1) The factor of the fundamental effect on 3-dimensional animation operating skills contains 4 fundamentals were spatial visualization fundamental, computer graphic fundamental, science fundamental, and art fundamental

2) The model form second order confirmatory factor analysis after model modification was:\chi 2 /df = 1.16, GFI = 0.95,  AGFI = 0.92 and P-value = 0.059 Conclude that the resulted model fitted the empirical data.

Article Details

Section
Research Article