ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS INFLUENCING ACADEMIC ADMINISTRATION FOR VOCATIONAL INSTITUTES

Main Article Content

อัชฌพร อังกินันทน์
สมคิด สร้อยน้ำ
แน่งน้อย ย่านวารี
สวัสดิ์ โพธิวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อตรวจสอบตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มตัวแปร ระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องของ ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 490 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.71 - 1.00 มีค่าความเที่ยง 0.93 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ใช้โปรแกรมลิสเรลในการวิเคราะห์ ความเบ้ ความโด่ง องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัยสรุปว่า
1. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการ 2) สมรรถนะองค์การ 3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ
2. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแบบสุดท้ายมีค่าสถิติดังต่อไปนี้ \chi 2 =10.40, df = 45, p=1.00, GFI= 1.00, AGFI= 0.99, RMSEA= 0.00, SRMR= 0.0065, LSR=1.54, CN= 3206.24
3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเรียงลำดับสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรงมี 4 ปัจจัยคือ ภาวะผู้นำทางวิชาการ สมรรถนะองค์การ กระบวนการในการสื่อสาร และความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ 2) อิทธิพลทางอ้อมมี 3 ปัจจัยคือ สมรรถนะองค์การ ภาวะผู้นำทางวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร 3) อิทธิพลรวมมี 4 ปัจจัยคือ ภาวะผู้นำทางวิชาการ สมรรถนะองค์การ กระบวนการในการสื่อสาร และความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ
4. เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างของตัวแปรแฝง กระบวนการในการสื่อสาร ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติ การบริหารงานวิชาการ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ ตัวแบบ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาได้ถึงร้อยละ 85

ABSTRACT


The objectives of this study were: 1) To study a linear structural equation model of factors influencing academic administration for Vocational Institutes and 2) To study direct indirect and total effects of factors influencing academic administration for Vocational Institutes Quality. The Classify research which consisted of two phases. Phases 1 were study factors that influenced Academic Administration for Vocational Institutes by Document Analysis and 8 expert Semi-Structure Interviews. Phases2 was evaluation of The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic Administration for Vocational Institutes by survey research. The Classify Simple Random Sampling was applied for research samples which consisted of 490 directors. The research instrument was 5 point rating scale questionnaire was applied for data collection which gave Content Validity, IOC: (Item Objective Congruence Index) between: 0.71 - 1.00. The reliability by Cronbach’ alpha coefficient method was 0.93. The data were collected by mail and earned data were analyzed using by Statistical Package for the social Science (SPSS for Windows version 11.5) and the LISREL version 8.52 for skewness, kurtosis, confirmatory factors analysis and to investigate the consistency between the hypotheses model and the empirical data.
The findings of this study were summarized as follows:
1. The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic Administration for Vocational Institutes were Instructional Leadership, Organization Competencies, Communications Organization, and Co-Operative.
2. The structural model of the causal relationship model of factors influencing academic administration for vocational institutes was fitted to the empirical data too. The statistics computation \chi 2 =10.40, df = 45, P=1.00, GFI= 1.00, AGFI= 0.99, RMSEA= 0.00, SRMR= 0.0065, LSR=1.54, CN= 3206.24
3. The effect of Factor in Structural Model. The direct effects, Indirect effects and total effects of The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic Administration for Vocational Institutes from maximum to least : 1) The direct effects was 4 variables; Instructional Leadership, Organization Competencies, Communications Organization and Co-Operative. 2) The indirect effects was 3 variables; Organization Competencies, Instructional Leadership, and Communications Organization. 3) The total effects was 4 variables; Instructional Leadership, Organization Competencies, Communications Organization and Co-Operative
4. The R- Square (R2) of the structural equation model of factors COOR, COOP and ACAD influencing the causal relationship model of factors influencing academic administration for vocational institutes Quality was 85 %

Article Details

Section
Research Article