ประสิทธิผลการบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : กรณีการส่งเสริมกีฬากอล์ฟ MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF THE TOURISM AUTHORITY OF THAILAND : THE PROMOTION OF GOLF

Main Article Content

อดิเรก เยี่ยมบุญญะ
ประสิน โสภณบุญ
เอกพร รักความสุข

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : กรณี การส่งเสริมกีฬากอล์ฟ” นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 3 ประการ
1. เพื่อศึกษานโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนานโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬากอล์ฟ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬากอล์ฟ
การศึกษาในหัวข้อเน้นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากประสิทธิผล การบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรณีการส่งเสริมกีฬากอล์ฟภายหลังที่ ททท. ได้นำแนวคิดการพัฒนาภาครัฐแนวใหม่มาใช้และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกำหนดประเด็นปัญหาของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีการแปรมโนทัศน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความหมายของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีข้อค้นพบ 4 ประการ ดังนี้
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารโดยนำแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา และบริหารงานแบบบูรณาการ
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจะเห็นได้ว่าการที่ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม และรับทราบถึงข้อปัญหาและความต้องการ
4. ประสิทธิภาพของการบริหารของผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการประสานงานที่ดีกับภาคเอกชนและสมาคมกอล์ฟต่างๆ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจกีฬากอล์ฟ สอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ABSTRACT


This qualitative research had the objectives to study: first, to study the government policy on promoting golf, second, to study the problems the way of standing in promoting travel industry in golf sport, and thirdly, to study the factors affecting policy making of promoting travel in Thailand by using golf.
The Qualitative Research explains event concerning Management Effectiveness of the Tourism Authority of Thailand: the Promotion of golf. After the Tourism Authority of Thailand used the New Public Management Development theory and traveling promotion by focusing on the problem. The research findings were as follows: First the Tourism Authority of Thailand should add more administrative efficiency by using the New Public Management theory, brain storming and integrate administration. Second People were satisfied wish administration on of the Tourism Authority of Thailand. Third, People took park in administration of the Tourism Authority of Thailand. The private sector’s participation and the unfolded the problems needs. Forth the Tourism Authority of Thailand’s administrative efficiency could be seen in a good coordination with private sector and golf club. Also, people were interested in the golf according to the traveling promotion targets.

Article Details

Section
Research Article