ปัญหาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านมาตรฐานตัวผู้เรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง PROBLME AND READINESS PREPARATION FOR EXTERNAL QUALITY ASSURANCE PHASE TWO ON STUDENT STANDARD OF SMALL

Main Article Content

โชติมา นาคะเสนีย์
พูลสุข กิจรัตน์ภร

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านตัวผู้เรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาและความต้องการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านตัวผู้เรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง เป็นผู้บริหาร 32 คน และครูผู้สอน 197 คน รวมเป็นจำนวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านมาตรฐานตัวผู้เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมและรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2) ความต้องการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านตัวผู้เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัญหาในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านตัวผู้เรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จำแนกตามสถานภาพผู้บริหารและครูไม่แตกต่างกัน 4) ความต้องการในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านตัวผู้เรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จำแนกตามสถานภาพผู้บริหารและครู ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นมาตรฐานที่ 3
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1) ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจ 2) ควรส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 3) ด้านมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่โดยภาพรวมแล้วมีปัญหามากที่สุด คือมี (\bar{X} =2.48, S.D.=0.42) 4) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 26 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ที่มีปัญหามากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง

ABSTRACT


The purposes of this research were : 1) to study problems and needs in preparing for external quality Assurance Phase two on student standard of small schools under Angthong Educational Service Area, and 2) to compare the problems and needs in preparation for external quality assurance Phase two on student standards, classified by status of the informants. The sample consisted of 32 administrators and 197 teachers, a total of 229 of small schools under Angthong Educational Service Area. The instrument war questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for analysis were mean standard deviation, and t-test
The findings were as fallows
1. The problems in preparing for external quality assurance phase two on student standards of small schools under Angthong Educational Service Area, as a whale and for each aspect, were at low level.
2. The need in preparing for external quality assurance phase two on student standards of small schools under Angthong Educational service Area, as a whale and fir each aspect , were at high level.
3. The problems in preparing for external quality assurance phase two on student standards of small schools under Angthong Educational Service Area, classified by status of the subjects, were not different.
4. The need in preparing for external quality assurance phase two on student standards of small schools under Angthong Educational Service Area, classified by status of the subjects, was not or .05 level
The research suggestions were as follows :
1. There should be a staff conference to better understanding.
2. The school personnel should hear the opportunity to observe the schools that passed the external quality assurance.
3. As for sixth standard, the skill in self-fulfillment and self-development was or a low level, but actually as a whole it ranted the most problematic issue (\bar{X} =2.48, S.D.=0.42).
4. Considering each item, number 26, that is foreign language learning in the fifth standard, which the students had the highest difficulty, was ranked at a moderate level.

Article Details

Section
Research Article