ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 THE EMPLOYERS SATISFACTION OF BACHELOR OF MARKETING AT RATCHAPHRUEK COLLEGE FOR GRADUATE WITH BACHELOR’ S DEGREE IN 2011

Main Article Content

เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 2) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณ ลักษณะบัณฑิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ นายจ้างบัณฑิตจำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตใน 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ได้แก่ 1) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความรับผิดชอบ 2) ด้านคุณลักษณะบัณฑิตอันเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4) ด้านทักษะทางปัญญา 5) ด้านความรู้ 6) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายจ้างบัณฑิตมีข้อเสนอแนะว่าบัณฑิตควรศึกษาเพิ่มเติมด้านความรู้ ทักษะและพัฒนาทางวิชาการ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ABSTRACT


The purposes of studying the employers satisfaction of bachelor of marketing at Ratchaphruek College for graduate with bachelor’s degree in 2011 are 1) to study the employers satisfaction of bachelor of marketing 2) to suggest the development of the improvement to the graduate characteristics according to the standards of higher educational qualifications and the graduate characteristics of Ratchaphruek identification to meet the employers needs. The sample is the questionnaire of sixty five graduate employers. The statistical analysis of data is the percentage, the average and the standard deviation.
The result of research summary : 1. The employers satisfaction of graduates work in those six areas is in high level overall to such as 1) Interpersonal Skills and Responsibility 2) the graduate characteristics of Ratchaphruek identification 3) Ethics and Moral 4) Cognitive Skills 5) Knowledge 6) Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills
2. The graduate employer have given a quideline on the development and the improvement of graduate characteristics that the graduates should be more knowledge of educational development, communication in foreign languages, and computer skills.

Article Details

Section
Research Article