ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย THE RELATIVE OF GOOD GOVERNANCE AND THAI FINANCIAL INSTITUTION MANAGEMENT

Main Article Content

เกษม สวัสดี
เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์
วัลลภ ลิปิพันธ์
ธีรทร วัฒนกูล

Abstract

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษา 1) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) สร้างสมการพยากรณ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย 3) ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย 4) ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน ในการวิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้จัดการสาขาโดยการสุ่มคำนึงถึงความน่าจะเป็น จำนวน 395 คนรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการวิจัย เชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องสถาบันการเงิน จำนวน 5 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง และแบบเปิด สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ข้อค้นพบดังนี้
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นองค์การที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไทยโดยตรง และ มีบทบาทสำคัญที่สุด โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ออกประกาศ ต่าง ๆ ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ เพื่อให้สถาบันการเงิน มีธรรมาภิบาล และกระทรวงการคลัง มีนโยบายเน้นในเรื่องการแก้ไข และป้องกันปัญหาความไม่มั่นคงของสถาบันการเงิน ได้ออกพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 และได้ออกพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 เพื่อรับโอน และดำเนินการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน และได้เสนอให้ออกพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อย สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ใช้อำนาจ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ออกประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ และผู้บริหาร
2. สร้างสมการพยากรณ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยได้ดังนี้
PF = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC+ gGW
= -33.986 + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+ .151GW
3. สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินโดยเฉลี่ยในระดับค่อนข้างสูงถึงระดับสูง โดยหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และหลักนิติธรรมอยู่ในระดับสูง ยกเว้นการบริหารการตลาด พบว่าหลักความโปร่งใสมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับต่ำ การบริหารการปฏิบัติงาน พบว่าหลักความคุ้มค่ามีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ การบริหารสภาพคล่อง พบว่าหลักการมีส่วนร่วมมีระดับธรรมา ภิบาลอยู่ในระดับต่ำ การบริหารชื่อเสียงพบว่าหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลอยู่ในระดับต่ำที่สุด
4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยเชิงบวกมีค่าเท่ากับ .757 ซึ่งอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับแอลฟ่า (α) เท่ากับ .05 หรือสามารถอธิบายได้ว่าการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทำให้กำไรของสถาบันการเงินไทย เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.7

ABSTRACT


The objectives of this research were to study 1) policy, law and regulations of the Bank of Thailand, Ministry of Finance and the Stock Exchange of Thailand, 2) to Creat a forecast equation of Good Governance for the Financial Institution and Thai Financial Institution Management, 3) to study level of Good Governance of Thai Financial Institution and to 4) study the Relationship between the Good Governance of Thai Financial Institution and to and Thai Financial Institution Management. By integrating the quantitative research and qualitative research, 395 branch managers were selected by probability sampling for the quantitative research and 5 experts of purposive sampling for the qualitative research. It used the questionnaire, structured interview and open-ended question, while the statistics used were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation, multiple coefficient of determination, and standardized coefficients. The summary of the research found was as follows:
1. The Bank of Thailand was the organization entrusted with supervisory duty of the Thai Financial Institution directly and had the most important role. It had exercised the power pursuant to the Financial Institution Business Act 2008, to issue the various notifications for the Financial Institution to comply with them, so the Financial Institution had good governance. While the Ministry of Finance had the policy of emphasizing a modification and prevention of instability within the Financial Institution, It issued a royal degree defining the Asset Management Corporation 1998 and the Thai Asset Management Corporation 2001, to take the transfer and administration of non-performing loans by the Financial Institution. It proposed to enact the Deposit Protection Institution Act 2008, so as to protect small depositors. As for the Stock Exchange of Thailand (SET), it had exercised its power pursuant to the Securities and Exchange Act 1992 to issue the principle on Good Governance for the listed companies. It also prescribed accountability, qualification and prohibited characteristics of the directors and the management.
2. The study had built the forecast equation of Good Governance for Thai Financial Institution and Thai Financial Institution Management as follows:
PF = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC + gGW
= -33.986 +.300GR +.290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+ .151GW
3. The Thai Financial Institution had the level of its Good Governance on average at the rather high to high level. The principle of accountability was at rather high level and the principle of the rule of law was at high level except the marketing management. The principle of transparency had the low level on good governance. The operational management was found that the principle of worthiness had the level of good governance at the rather low level. The management of liquidity was found that the principle of participation had the low level of good governance. The management of reputation was found that the principle of responsibility had the lowest level on the good governance.
4. Good Governance of the Financial Institution had relationship with the management of the Thai Financial Institution in terms of positivity which was equal to .757, being at high level with significance at the equals to the level of alpha (α) .05. Or it can be explained that the management of Thai Financial Institution can increase its profit up to 75.7 percent by adhering to the good governance.

Article Details

Section
Research Article