การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 THE DEVELOPMENT OF ACTIVITY PACKAGES ON SOUND AND HEARING FOR LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENCE PROCE

Main Article Content

สิริลักษณ์ มหิทธยาภรณ์
ศักดิ์ สุวรรณฉาย
สุธี พรรณหาญ

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสั้น เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาจาการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ด้วยการจับสลากมาจำนวน 1 โรงเรียน จากจำนวนทั้งหมด 6 โรงเรียน เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และone sample t-test


ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13/80.22
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70.88 ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 73.68 ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT


The objectives of the research were 1) to develop the efficiency of Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five students as the 80/80 criterion, 2) to compare the learning achievement of students who had studied with the Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five students as the criterion of 65 percent, and 3) to compare the Science Process Skills of students who had used the Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five students as the 65 percent criterion. The sample group consisted of 19 Prathomsuksa Five students from Ban khok San School in Kabinburi Education Area 3, Prachinburi province, in the second semester of the 2012 academic year. This sample group was selected by cluster random sampling, with one school chosen from six schools in Kabinburi Education Area 3. The research instruments consisted of 1) Activity Packages on Sound and Hearing, 2) an achievement test 3) The Science Process Skills test. The statistical analysis included mean, standard deviation and one sample t-test
The results of the research indicated the following:
1. The Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five Students were efficient at the criterion 81.13/80.22
2. The learning achievement of students who had studied with the Activity Packages on Sound and Hearing were higher than the 65 percent criterion, with an average of 70.88 percent, at the significance of .05.
3. The science process skills of students who had studied with the Activity Packages on Sound and Hearing were higher than the 65 percent criterion, with an average of 73.68 percent, at the significance of .05.

Article Details

Section
Research Article